Admitere - Învăţământ universitar de licenţă 2017


Specializări - studii universitare de licenţă:
 • Educaţie Fizică şi Sportivă, învăţământ cu frecvenţă, 3 ani,
 • Kinetoterapie şi Motricitate Specială, învăţământ cu frecvenţă, 3 ani,

din cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, sunt ACREDITATE, conform H.G. nr.  140 din 16 martie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României

Sesiune admitere septembrie 2017

REZULTATE ADMITERE SEPTEMBRIE 2017

PROGRAM CONFIRMARE LOC PENTRU CANDIDAŢII ADMIŞI
13, 14 şi 15 septembrie 2017, între orele 9 – 12, 13 – 15,
la secretariatul facultăţii.

Candidaţii admişi au următoarele OBLIGAŢII:

 1. Să depună la dosar diploma de bacalaureat în original, indiferent de forma de finanţare (buget/taxă), cu excepţia celor înmatriculaţi la buget la altă  facultate.
 2. Să încheie Contractul de STUDII.
 3. În cazul în care au fost admişi pe locuri finanţate de la buget vor achita taxa de înmatriculare de 50 lei. In cazul retragerii dosarului de înscriere, această taxă nu se restituie.
 4. În cazul în care au fost admişi pe locuri cu taxă vor achita 500 lei (avans din taxa semestrială de 1600 lei).

Dosarele pot fi retrase de la secretariatul facultăţii în timpul programului de lucru, doar personal, pe baza cărţii de identitate sau cu procură notarială.

Locuri disponibile sesiune septembrie 2017

Domeniul de licenţă

Programul de studii universitare de licenţă

Limba de predare

(A)/ (AP)

Forma de învăţământ

Capacitate de şcolarizare

Nr. locuri alocate candidaților străini -RI

CETĂȚENI ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE

 ETNIE ROMĂ

ROMÂNI DE PRETUTINDENI  din Rep. Moldova

DIASPORA

ROMÂNI DE PRETUTINDENI  din Ucraina

TOTAL

B*

T IF**

T ID/IFR***

B*

BB****

BFB *****

Taxa IF/IFR

BB ****

Taxa IF/IFR

BB****

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă

română

A

IF

100

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

3

Educaţie fizică şi sport

Sport si performanţă motrică

română

A

IF

50

0

0

50

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Kinetoterapie

Kinetoterapie şi motricitate specială

română

A

IF

75

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

0

50

0

1

0

0

1

0

0

1

53

*

buget

**

taxă  IF

***

Taxă ID/IFR

****

Buget cu bursă

*****

Buget fără bursă

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA: SPORT ŞI PERFORMANŢĂ MOTRICĂ, 3 ANI (A.P. conform  H.G. nr.  615 din 30 AUGUST 2017, publicată în Monitorul Oficial al României)

 • Locuri disponibile: 50 locuri, doar cu taxa (pe toata durata studiilor)
 • Taxa inscriere: 300 ron
 • Taxa anuala: 3200 ron
 • CONDIŢII GENERALE PRIVIND ÎNSCRIEREA LA CONCURS  ŞI   ACTELE NECESARE

Se pot înscrie la concursul de admitere pentru studiile universitare de licenţă numai absolvenţii cu diplomă de bacalaureat obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului.
Cetăţenii  statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, candidează la admitere în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.
Înscrierea la concursul de admitere se face personal pe baza cărţii de identitate/paşaportului sau de către o altă persoană pe bază de procură.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
PENTRU ÎNSCRIEREA LA ADMITERE, candidaţii vor completa o fişă de înscriere şi vor depune un dosar plic cu următoarele documente:

 • diploma de bacalaureat, în original, obţinută în România sau ATESTAT de echivalare emis de CNRED;
 • original* și copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/ paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);
 • original* și copie după certificatul de naştere;
 • original* și copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală și dovada efectuării testului de efort, (traseul EKG de efort în original), cu mențiunea APT EFORT FIZIC, eliberată de medicul de medicină sportivă sau medicul cardiolog;
 • în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • trei fotografii 3/4;
 • chitanţa atestând  plata taxei de înscriere, în cuantum de 300 lei (la casieria facultăţii sau la orice filială BRD) la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de taxă.

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei

PROBELE DE CONCURS:

 • Concursul de admitere constă din:
  • Probă sportivă eliminatorie evaluată cu ADMIS/RESPINS

Probele sportive sunt: atletism, gimnastică, fotbal, baschet, handbal, volei, caiac, canotaj, scrimă, tir cu arcul,  judo, karate do-shotokan, qwan ki do şi rugby.  
NOTA FINALĂ la concursul de admitere este:

  • media de la examenul de bacalaureat, în proporție de 100%
 •   ÎNMATRICULAREA OLIMPICILOR (FĂRĂ EXAMEN DE ADMITERE)

Pot beneficia de înscrierea la facultatea noastră fără examen de admitere, candidaţii sportivi de performanţă, care au obţinut pe timpul studiilor liceale, rezultate deosebite la nivel olimpic, mondial, european sau naţional, după cum urmează:
Pe locuri cu taxă:

 • Participanţi la Jocurile Olimpice;
 • Locurile I, II, şi III la Campionatele Mondiale şi Europene în ultimii patru ani, la sporturile olimpice.
 • Locurile I şi II la Campionatele Naţionale în ultimul an calendaristic, la sporturile olimpice;
 • Locurile IV, V şi VI la Campionatele Mondiale şi Europene (seniori, tineret, juniori), în ultimii doi ani, la sporturile olimpice.

Candidaţii care au obţinut performanţele respective pe timpul studiilor liceale beneficiază de facilităţile de mai sus, într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.

PRECIZĂRI

 • Pentru candidaţii înscrişi la alte facultăţi este necesară prezentarea unei copii legalizate a diplomei de bacalaureat sau echivalentă, însoţită de o adeverinţă emisă de facultatea la care au depus actele în original;
 • După finalizarea ciclului I (de licenţă), cu durata de 3 ani, absolvenţii pot opta pentru ciclul II (master) cu durata de 2 ani, în cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport;
 • La probele practice candidaţii vor prezenta comisiei cartea de identitate şi legitimaţia de concurs primită la înscriere;
 • La probele practice candidaţii au obligaţia să se prezinte în echipament sportiv regulamentar,  specific fiecărei probe.

Vă recomandăm să urmăriţi avizierul F.E.F.S. (corpul D), precum şi site-ul web al facultăţii, unde vor fi anunţate ultimele noutăţi.

Probele de admitere la specializarea Sport și Performanță Motrică se regăsesc în ghidul de admitere al specializării Educație Fizică și Sportivă.

 • Ghidul concursului de admitere 2017 (EFS)

  STUDII DE UNIVERSITARE DE LICENTA: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ, 3 ANI (acreditată conform  H.G. nr.  140 din 16 martie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României)

  • Taxa inscriere: 300 ron
  • Taxa anuala: 3200 ron

   

  • CONDIŢII GENERALE PRIVIND ÎNSCRIEREA LA CONCURS  ŞI   ACTELE NECESARE

  Se pot înscrie la concursul de admitere pentru studiile universitare de licenţă numai absolvenţii cu diplomă de bacalaureat obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului.
  Cetăţenii  statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, candidează la admitere în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.
  Înscrierea la concursul de admitere se face personal pe baza cărţii de identitate/paşaportului sau de către o altă persoană pe bază de procură.

  ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
  PENTRU ÎNSCRIEREA LA ADMITERE, candidaţii vor completa o fişă de înscriere şi vor depune un dosar plic cu următoarele documente:

  • diploma de bacalaureat, în original, obţinută în România sau ATESTAT de echivalare emis de CNRED;
  • original* și copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/ paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);
  • original* și copie după certificatul de naştere;
  • original* și copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, (dacă este cazul);
  • adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea dacă este cazul);
  • adeverinţă medicală și dovada efectuării testului de efort, (traseul EKG de efort în original), cu mențiunea APT EFORT FIZIC, eliberată de medicul de medicină sportivă sau medicul cardiolog;
  • în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
  • trei fotografii 3/4;
  • chitanţa atestând  plata taxei de înscriere, în cuantum de 300 lei (la casieria facultăţii sau la orice filială BRD) la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de taxă.

  (*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei

  PROBELE DE CONCURS:

  • Concursul de admitere constă din:
   • Probă sportivă eliminatorie evaluată cu ADMIS/RESPINS

  Probele sportive sunt: atletism, gimnastică, fotbal, baschet, handbal, volei, caiac, canotaj, scrimă, tir cu arcul,  judo, karate do-shotokan, qwan ki do şi rugby.  
  NOTA FINALĂ la concursul de admitere este:

   • media de la examenul de bacalaureat, în proporție de 100%
  •   ÎNMATRICULAREA OLIMPICILOR (FĂRĂ EXAMEN DE ADMITERE)

  Pot beneficia de înscrierea la facultatea noastră fără examen de admitere, candidaţii sportivi de performanţă, care au obţinut pe timpul studiilor liceale, rezultate deosebite la nivel olimpic, mondial, european sau naţional, după cum urmează:

  Pe locuri finanţate de la bugetul de stat:

  • Participanţi la Jocurile Olimpice;
  • Locurile I, II, şi III la Campionatele Mondiale şi Europene în ultimii patru ani, la sporturile olimpice.

  Pe locuri cu taxă:

  • Locurile I şi II la Campionatele Naţionale în ultimul an calendaristic, la sporturile olimpice;
  • Locurile IV, V şi VI la Campionatele Mondiale şi Europene (seniori, tineret, juniori), în ultimii doi ani, la sporturile olimpice.

  Candidaţii care au obţinut performanţele respective pe timpul studiilor liceale beneficiază de facilităţile de mai sus, într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.

  PRECIZĂRI

  • Pentru candidaţii înscrişi la alte facultăţi este necesară prezentarea unei copii legalizate a diplomei de bacalaureat sau echivalentă, însoţită de o adeverinţă emisă de facultatea la care au depus actele în original;
  • După finalizarea ciclului I (de licenţă), cu durata de 3 ani, absolvenţii pot opta pentru ciclul II (master) cu durata de 2 ani, în cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport;
  • La probele practice candidaţii vor prezenta comisiei cartea de identitate şi legitimaţia de concurs primită la înscriere;
  • La probele practice candidaţii au obligaţia să se prezinte în echipament sportiv regulamentar,  specific fiecărei probe.

  Vă recomandăm să urmăriţi avizierul F.E.F.S. (corpul D), precum şi site-ul web al facultăţii, unde vor fi anunţate ultimele noutăţi.

REZULTATE FINALE ADMITERE IULIE 2017 (actualizat 04.08.2017)

Kinetoterapie şi Motricitate Specială

PROGRAM CONFIRMARE LOC PENTRU CANDIDAŢII ADMIŞI
27, 28 şi 31 iulie 2017, între orele 9 – 12, 13 – 15,
la secretariatul facultăţii.

Candidaţii admişi au următoarele OBLIGAŢII:

 • 1. Să depună la dosar diploma de bacalaureat în original, indiferent de forma de finanţare (buget/taxă), cu excepţia celor înmatriculaţi la buget la altă facultate.
 • 2. Să încheie Contractul de STUDII.
 • 3. În cazul în care au fost admişi pe locuri finanţate de la buget vor achita taxa de înmatriculare de 50 lei. In cazul retragerii dosarului de înscriere, această taxă nu se restituie.
 • 4. În cazul în care au fost admişi pe locuri cu taxă vor achita 500 lei (avans din taxa semestrială de 1600 lei).

Candidaţii aflaţi pe „Lista candidaţilor respinşi - în aşteptare” care vor să opteze pentru locuri cu taxă (în cazul retragerii candidaţilor admişi) pot depune cereri, la secretariatul facultăţii, cu condiția neretragerii dosarului.

Dosarele pot fi retrase de la secretariatul facultăţii în timpul programului de lucru, doar personal, pe baza cărţii de identitate sau cu procură notarială.

Programul de înscriere a candidaţilor pentru studii universitare de licenţă:

  Sesiunea iulie 2017:
 • Luni, 17 iulie - Vineri, 21 iulie 2017 - între orele: 9.00 - 18.00
 • Probele sportive eliminatorii: 24 iulie 2017
 • 25 iulie testul grilă la Biologie (pentru candidații de la Kinetoterapie şi Motricitate Specială)


 • Sesiunea septembrie 2017:
 • Joi, 7 septembrie - Vineri, 8 septembrie 2017 - între orele: 9.00 - 16.00
 • Sâmbătă, 9 septembrie 2017 - între orele: 9.00 - 13.00

Programul casieriei facultăţii:

  Sesiunea iulie 2017:
 • Luni, 17 iulie - Vineri, 21 iulie 2017 - între orele: 9.00 - 17.00

 • Sesiunea septembrie 2017:
 • Joi, 7 septembrie - Vineri, 8 septembrie 2017 - între orele: 9.00 - 15.00
 • Sâmbătă, 9 septembrie 2017 - între orele: 9.00 - 12.00

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ADMIȘI!

Joi 27 iulie, Vineri 28 iulie si Luni 31 iulie 2017, în intervalul orar 09.00-12.00, 13.00-15.00, la secretariatul facultății, Corp D, se vor achita următoarele taxe pentru confirmarea locului (în caz contrar nu se validează locul):
 • 50 RON pentru candidații admiși pe locurile de la buget și se semnează declarațiile pe proprie răspundere;
 • 500 RON pentru candidații admiși pe locurile cu taxă și se semnează declarațiile pe propria răspundere;
 • Semnarea contractului de studii pentru anul universitar 2017 - 2018.

Numărul de locuri aprobate de Senatul Universităţii în data de 28.04.2017, pentru anul universitar 2017-2018

Nr.crt.

Facultatea

Domeniul de licenta

Programul de studii universitare de licenta

Nr.locuri aprobate ROMÂNI

Nr.locuri aprobate ROMI

Nr.locuri aprobate
ROMÂNI DE PRETUTINDENI

Admitere MEN

Cetăteni straini, altii decât UE şi români de pretutindeni

Total locuri APROBATE

Capacitate de şcolarizare

Buget

Taxa

Buget

Buget, cu bursă

Buget, fără bursă

Taxă

1

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

 EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Educaţie Fizică şi Sportivă

45

50

1

1

0

1

1

1

100

100

2

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

KINETOTERAPIE

Kinetoterapie şi Motricitate Specială

30

40

1

0

1

1

1

1

75

75

TOTAL

75

90

2

1

1

2

2

2

175

175

 

Specializarea EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ

 • Numărul de locuri: 100
  Numărul de locuri buget şi taxă se vor afişa după aprobarea lor de către Senatul Universităţii
  Informaţiile vor fi afişate pe site-ul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, http://admitere.uaic.ro/
 • Taxa de studiu pentru anul universitar  2017/2018 -  3.200 lei 
  (doar pentru studenţii admişi pe locurile cu taxă)
 • TAXA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE  -  300 lei.
  Taxa de înscriere nu se restituie.
 • CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE
 • Concursul de admitere pentru anul universitar 2017-2018 se organizează în două sesiuni: iulie şi septembrie. Pentru sesiunea din septembrie se va organiza concurs de admitere pentru locurile neocupate în sesiunea din iulie.

  Sesiunea iulie 2017

  • 17-21 iulie: înscrierea;
  • 24 - 26 iulie: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.
  • 24 iulie probele sportive eliminatorii;

  Sesiunea septembrie 2017:
  - 7 - 9 septembrie: înscrierea;
  - 11 septembrie: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor
  Informaţiile vor fi consultate pe site-ul: http://admitere.uaic.ro/

 • CONDIŢII GENERALE PRIVIND ÎNSCRIEREA LA CONCURS  ŞI   ACTELE NECESARE
 • Se pot înscrie la concursul de admitere pentru studiile universitare de licenţă numai absolvenţii cu diplomă de bacalaureat obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului.
  Cetăţenii  statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, candidează la admitere în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.
  Înscrierea la concursul de admitere se face personal pe baza cărţii de identitate/paşaportului sau de către o altă persoană pe bază de procură.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

PENTRU ÎNSCRIEREA LA ADMITERE, candidaţii vor completa o fişă de înscriere şi vor depune un dosar plic cu următoarele documente:

 • diploma de bacalaureat, în original, obţinută în România sau ATESTAT de echivalare emis de CNRED;
 • original* și copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/ paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);
 • original* și copie după certificatul de naştere;
 • original* și copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală și dovada efectuării testului de efort, (traseul EKG de efort în original), cu mențiunea APT EFORT FIZIC, eliberată de medicul de medicină sportivă sau medicul cardiolog;
 • în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • trei fotografii 3/4;
 • chitanţa atestând  plata taxei de înscriere, în cuantum de 300 lei (la casieria facultăţii sau la orice filială BRD) la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de taxă.

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei

PROBELE DE CONCURS:

 • Concursul de admitere constă din:

  • Probă sportivă eliminatorie evaluată cu ADMIS/RESPINS

  Probele sportive sunt: atletism, gimnastică, fotbal, baschet, handbal, volei, caiac, canotaj, scrimă, tir cu arcul,  judo, karate do-shotokan, qwan ki do şi rugby. 
  NOTA FINALĂ la concursul de admitere este:

  • media de la examenul de bacalaureat, în proporție de 100%

 •   ÎNMATRICULAREA OLIMPICILOR (FĂRĂ EXAMEN DE ADMITERE)

Pot beneficia de înscrierea la facultatea noastră fără examen de admitere, candidaţii sportivi de performanţă, care au obţinut pe timpul studiilor liceale, rezultate deosebite la nivel olimpic, mondial, european sau naţional, după cum urmează:

Pe locuri finanţate de la bugetul de stat:

 • Participanţi la Jocurile Olimpice;
 • Locurile I, II, şi III la Campionatele Mondiale şi Europene în ultimii patru ani, la sporturile olimpice.

Pe locuri cu taxă:

 • Locurile I şi II la Campionatele Naţionale în ultimul an calendaristic, la sporturile olimpice;
 • Locurile IV, V şi VI la Campionatele Mondiale şi Europene (seniori, tineret, juniori), în ultimii doi ani, la sporturile olimpice.

Candidaţii care au obţinut performanţele respective pe timpul studiilor liceale beneficiază de facilităţile de mai sus, într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.

PRECIZĂRI

 • Pentru candidaţii înscrişi la alte facultăţi este necesară prezentarea unei copii legalizate a diplomei de bacalaureat sau echivalentă, însoţită de o adeverinţă emisă de facultatea la care au depus actele în original;
 • După finalizarea ciclului I (de licenţă), cu durata de 3 ani, absolvenţii pot opta pentru ciclul II (master) cu durata de 2 ani, în cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport;
 • La probele practice candidaţii vor prezenta comisiei cartea de identitate şi legitimaţia de concurs primită la înscriere;
 • La probele practice candidaţii au obligaţia să se prezinte în echipament sportiv regulamentar,  specific fiecărei probe.

Vă recomandăm să urmăriţi avizierul F.E.F.S. (corpul D), precum şi site-ul web al facultăţii, unde vor fi anunţate ultimele noutăţi.

Specializarea: Kinetoterapie şi Motricitate Specială - INVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ

CICLUL I (3 ani = 180 de credite)

 • Numărul de locuri propuse:75

 • Numărul de locuri buget şi taxă se vor afişa după aprobarea lor de către Senatul Universităţii

  Informaţiile vor fi afişate pe site-ul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, http://admitere.uaic.ro/

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE
Concursul de admitere pentru anul universitar 2017-2018 se organizează în două sesiuni: iulie şi septembrie. Pentru sesiunea din septembrie se va organiza concurs de admitere pentru locurile neocupate în sesiunea din iulie.

Sesiunea iulie 2017:

 • 17-21 iulie: înscrierea candidaților;
 • 24 - 26 iulie: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.
 • 24 iulie probele sportive eliminatorii;
 • 25 iulie testul grilă la Biologie.

Sesiunea septembrie 2017 (dacă va fi cazul):

 • 7 - 9 septembrie 2017: înscrierea candidaţilor;
 • 11 septembrie 2017: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

Informaţiile exacte vor fi afişate pe site-ul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, la Admitere 2017 http://admitere.uaic.ro

 • Taxa de studiu pentru anul universitar 2017/2018: 3.200 lei (doar pentru studenţii admişi pe locurile cu taxă)
 • Taxa de înscriere pentru concursul de admitere: 300 lei

Taxa de înscriere nu se restituie!

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

  PENTRU ÎNSCRIEREA LA ADMITERE, candidaţii vor completa o fişă de înscriere şi vor depune un dosar plic cu următoarele documente:

 • diploma de bacalaureat, în original, obţinută în România sau ATESTAT de echivalare emis de CNRED;
 • original* și copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/ paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);
 • original* și copie după certificatul de naştere;
 • original* și copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală și dovada efectuării testului de efort, (traseul EKG de efort în original), cu mențiunea APT EFORT FIZIC, eliberată de medicul de medicină sportivă sau medicul cardiolog;
 • în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • trei fotografii 3/4;
 • chitanţa atestând  plata taxei de înscriere, în cuantum de 300 lei (la casieria facultăţii sau la orice filială BRD) la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de taxă.

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei


Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2016/2017 pot prezenta la înscriere, în sesiunea de admitere imediat următoare promovării examenului de balacaureat 2017, în locul diplomei, o adeverinţă eliberată de către instituţia de învăţământ absolvită.

PROBELE DE CONCURS:

Concursul de admitere constă din:

 • Probă sportivă eliminatorie evaluată cu ADMIS/RESPINS

Probele sportive sunt: atletism, gimnastică, fotbal, baschet, handbal, volei, caiac, canotaj, scrimă, tir cu arcul,  judo, karate do-shotokan, qwan ki do şi rugby. 

 • Test grilă la disciplina Biologie

Biologie, clasa a XI-a, autori: Dan Cristescu, Carmen Salavastru, Cezar Th. Niculescu, Radu Cârmaciu, Bogdan Voiculescu, Editura CORINT. Sunt valabile ediţiile din anul 2006 până în prezent. Fără lucrările practice, fără teme şi aplicaţii şi fără autoevaluare.
NOTA FINALĂ la concursul de admitere este:

 • 60% test grilă la Biologie, clasa a XI a
 • 40% media de la examenul de bacalaureat


Conţinutul probelor sportive este prezentat în Ghidul concursului de admitere 2017 (KMS)

PENTRU OLIMPICI

Pot beneficia de înscrierea la facultatea noastră fără examen de admitere, pe locuri cu taxă, candidaţii, care au obţinut pe timpul studiilor liceale, rezultate deosebite, după cum urmează:

 • Locurile I şi II şi III la Olimpiada Naţională de Biologie;

Candidaţii care au obţinut rezultatele respective pe timpul studiilor liceale beneficiază de facilităţile de mai sus, într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului

PRECIZĂRI

Lista candidaţilor înscrişi şi programul de desfăşurare a probelor de concurs se afişează cel mai târziu în preziua începerii probelor.
La proba eliminatorie şi la proba scrisă candidaţii vor prezenta comisiei cartea de identitate şi legitimaţia de concurs primită la înscriere.
Candidaţii care nu vor fi prezenţi la locul programat în momentul începerii probelor pierd dreptul de a mai susţine proba respectivă.
La probele practice candidaţii au obligaţia să se prezinte în echipament regulamentar specific fiecărei probe.
Orice încercare dovedită de fraudă în timpul desfăşurării probelor de concurs se sancţionează cu eliminarea candidatului respectiv din concurs.

Vă recomandăm să urmăriţi avizierul facultății (corpul D), precum şi site-ul web , unde vor fi anunţate ultimele noutăţi.


Cautare