Admitere – Învățământ de licență 2017

//Admitere – Învățământ de licență 2017
Admitere – Învățământ de licență 2017 2017-12-11T03:52:26+00:00

Specializarea EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ

  • Numărul de locuri: 100
   Numărul de locuri buget şi taxă se vor afişa după aprobarea lor de către Senatul Universităţii
   Informaţiile vor fi afişate pe site-ul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, http://admitere.uaic.ro/
  • Taxa de studiu pentru anul universitar  2017/2018 –  3.200 lei 
   (doar pentru studenţii admişi pe locurile cu taxă)
  • TAXA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE  –  300 lei.
   Taxa de înscriere nu se restituie.
  • CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE

Concursul de admitere pentru anul universitar 2017-2018 se organizează în două sesiuni: iulie şi septembrie. Pentru sesiunea din septembrie se va organiza concurs de admitere pentru locurile neocupate în sesiunea din iulie.

Sesiunea iulie 2017:
17-21 iulie: înscrierea;
– 24 – 26 iulie: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

Sesiunea septembrie 2017:
– 7 – 9 septembrie: înscrierea;
– 11 septembrie: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor
Informaţiile vor fi consultate pe site-ul: http://admitere.uaic.ro/

  • CONDIŢII GENERALE PRIVIND ÎNSCRIEREA LA CONCURS  ŞI   ACTELE NECESARE

Se pot înscrie la concursul de admitere pentru studiile universitare de licenţă numai absolvenţii cu diplomă de bacalaureat obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului.
Cetăţenii  statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, candidează la admitere în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.
Înscrierea la concursul de admitere se face personal pe baza cărţii de identitate/paşaportului sau de către o altă persoană pe bază de procură.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

PENTRU ÎNSCRIEREA LA ADMITERE, candidaţii vor completa o fişă de înscriere şi vor depune un dosar plic cu următoarele documente:

 • diploma de bacalaureat, în original, obţinută în România sau ATESTAT de echivalare emis de CNRED;
 • original* și copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/ paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);
 • original* și copie după certificatul de naştere;
 • original* și copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală și dovada efectuării testului de efort, (traseul EKG de efort în original), cu mențiunea APT EFORT FIZIC, eliberată de medicul de medicină sportivă sau medicul cardiolog;
 • în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • trei fotografii 3/4;
 • chitanţa atestând  plata taxei de înscriere, în cuantum de 300 lei (la casieria facultăţii sau la orice filială BRD) la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de taxă.

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei

PROBELE DE CONCURS:

 • Concursul de admitere constă din:
  • Probă sportivă eliminatorie evaluată cu ADMIS/RESPINS

  Probele sportive sunt: atletism, gimnastică, fotbal, baschet, handbal, volei, caiac, canotaj, scrimă, tir cu arcul,  judo, karate do-shotokan, qwan ki do şi rugby.
  NOTA FINALĂ la concursul de admitere este:

  • media de la examenul de bacalaureat, în proporție de 100%
 •   ÎNMATRICULAREA OLIMPICILOR (FĂRĂ EXAMEN DE ADMITERE)

Pot beneficia de înscrierea la facultatea noastră fără examen de admitere, candidaţii sportivi de performanţă, care au obţinut pe timpul studiilor liceale, rezultate deosebite la nivel olimpic, mondial, european sau naţional, după cum urmează:

Pe locuri finanţate de la bugetul de stat:

 • Participanţi la Jocurile Olimpice;
 • Locurile I, II, şi III la Campionatele Mondiale şi Europene în ultimii patru ani, la sporturile olimpice.

Pe locuri cu taxă:

 • Locurile I şi II la Campionatele Naţionale în ultimul an calendaristic, la sporturile olimpice;
 • Locurile IV, V şi VI la Campionatele Mondiale şi Europene (seniori, tineret, juniori), în ultimii doi ani, la sporturile olimpice.

Candidaţii care au obţinut performanţele respective pe timpul studiilor liceale beneficiază de facilităţile de mai sus, într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.

PRECIZĂRI

 • Pentru candidaţii înscrişi la alte facultăţi este necesară prezentarea unei copii legalizate a diplomei de bacalaureat sau echivalentă, însoţită de o adeverinţă emisă de facultatea la care au depus actele în original;
 • După finalizarea ciclului I (de licenţă), cu durata de 3 ani, absolvenţii pot opta pentru ciclul II (master) cu durata de 2 ani, în cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport;
 • La probele practice candidaţii vor prezenta comisiei cartea de identitate şi legitimaţia de concurs primită la înscriere;
 • La probele practice candidaţii au obligaţia să se prezinte în echipament sportiv regulamentar,  specific fiecărei probe.

Vă recomandăm să urmăriţi avizierul F.E.F.S. (corpul D), precum şi site-ul web al facultăţii, unde vor fi anunţate ultimele noutăţi.

Specializarea: Kinetoterapie şi Motricitate Specială – INVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ

CICLUL I (3 ani = 180 de credite)

  • Numărul de locuri propuse:75

Numărul de locuri buget şi taxă se vor afişa după aprobarea lor de către Senatul Universităţii

  • Informaţiile vor fi afişate pe site-ul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”,

http://admitere.uaic.ro/

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE
Concursul de admitere pentru anul universitar 2017-2018 se organizează în două sesiuni: iulie şi septembrie. Pentru sesiunea din septembrie se va organiza concurs de admitere pentru locurile neocupate în sesiunea din iulie.

Sesiunea iulie 2017:

 • 17-21 iulie: înscrierea candidaților;
 • 24 – 26 iulie: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

Sesiunea septembrie 2017 (dacă va fi cazul):

 • 7 – 9 septembrie 2017: înscrierea candidaţilor;
 • 11 septembrie 2017: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

Informaţiile exacte vor fi afişate pe site-ul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, la Admitere 2017 http://admitere.uaic.ro

 • Taxa de studiu pentru anul universitar 2017/2018: 3.200 lei (doar pentru studenţii admişi pe locurile cu taxă)
 • Taxa de înscriere pentru concursul de admitere: 300 lei

Taxa de înscriere nu se restituie!

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

PENTRU ÎNSCRIEREA LA ADMITERE, candidaţii vor completa o fişă de înscriere şi vor depune un dosar plic cu următoarele documente:

 • diploma de bacalaureat, în original, obţinută în România sau ATESTAT de echivalare emis de CNRED;
 • original* și copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/ paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);
 • original* și copie după certificatul de naştere;
 • original* și copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală și dovada efectuării testului de efort, (traseul EKG de efort în original), cu mențiunea APT EFORT FIZIC, eliberată de medicul de medicină sportivă sau medicul cardiolog;
 • în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • trei fotografii 3/4;
 • chitanţa atestând  plata taxei de înscriere, în cuantum de 300 lei (la casieria facultăţii sau la orice filială BRD) la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de taxă.

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2016/2017 pot prezenta la înscriere, în sesiunea de admitere imediat următoare promovării examenului de balacaureat 2017, în locul diplomei, o adeverinţă eliberată de către instituţia de învăţământ absolvită.

PROBELE DE CONCURS:

Concursul de admitere constă din:

 • Probă sportivă eliminatorie evaluată cu ADMIS/RESPINS

Probele sportive sunt: atletism, gimnastică, fotbal, baschet, handbal, volei, caiac, canotaj, scrimă, tir cu arcul,  judo, karate do-shotokan, qwan ki do şi rugby.

 • Test grilă la disciplina Biologie

Biologie, clasa a XI-a, autori: Dan Cristescu, Carmen Salavastru, Cezar Th. Niculescu, Radu Cârmaciu, Bogdan Voiculescu, Editura CORINT. Sunt valabile ediţiile din anul 2006 până în prezent. Fără lucrările practice, fără teme şi aplicaţii şi fără autoevaluare.
NOTA FINALĂ la concursul de admitere este:

 • 60% test grilă la Biologie, clasa a XI a
 • 40% media de la examenul de bacalaureat

Conţinutul probelor sportive este prezentat în Ghidul concursului de admitere 2017 (KMS)

PENTRU OLIMPICI

Pot beneficia de înscrierea la facultatea noastră fără examen de admitere, pe locuri cu taxă, candidaţii, care au obţinut pe timpul studiilor liceale, rezultate deosebite, după cum urmează:

 • Locurile I şi II şi III la Olimpiada Naţională de Biologie;

Candidaţii care au obţinut rezultatele respective pe timpul studiilor liceale beneficiază de facilităţile de mai sus, într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului

PRECIZĂRI

Lista candidaţilor înscrişi şi programul de desfăşurare a probelor de concurs se afişează cel mai târziu în preziua începerii probelor.
La proba eliminatorie şi la proba scrisă candidaţii vor prezenta comisiei cartea de identitate şi legitimaţia de concurs primită la înscriere.
Candidaţii care nu vor fi prezenţi la locul programat în momentul începerii probelor pierd dreptul de a mai susţine proba respectivă.
La probele practice candidaţii au obligaţia să se prezinte în echipament regulamentar specific fiecărei probe.
Orice încercare dovedită de fraudă în timpul desfăşurării probelor de concurs se sancţionează cu eliminarea candidatului respectiv din concurs.

Vă recomandăm să urmăriţi avizierul facultății (corpul D), precum şi site-ul web , unde vor fi anunţate ultimele noutăţi.