Perfecționare

/Perfecționare
Perfecționare2018-07-25T18:13:43+00:00

GRADUL DIDACTIC II – SESIUNEA AUGUST 2018

 • PROBA SCRISĂ: „Metodica predării specialităţii cu abordări interdisciplinare și de creativitate”,  27.08.2018, Ora 10, sala DEF 1 (corp D)
  Intrarea în sală se face pe baza cărţii de identitate (în original)
 • PROBA ORALĂ:„Pedagogie”  29.08.2018, sala DEF 1 (corp D)
 • Taxa pentru susţinerea examenului în cuantum de 150lei se va achita numai la filialele BRD în contul: RO68BRDE240SV89534452400, cu următoarele precizări: Taxă procesare dosar grad II – cod 107 / forma de învăţământ – 01/ zona: se specifică Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Candidaţii vor prezenta dovada achitării taxei la secretariatul facultăţii înainte de examen.

În cazul în care, cadrul didactic înscris la examenul de acordare a gradului didactic II, nu s-a prezentat sau nu a promovat probele acestui examen, cuantumul taxei de procesare dosar şi plata comisiilor de evaluare şi contestatii la examenul de acordare a gradului didactic II  nu se restituie*.

 • INFORMAŢII legate de cazarea candidaţilor în campusul universităţii se pot obţine de la Direcţia Servicii Sociale Studenţeşti, la numărul de telefon 0232 20.15.78 *.
 • PROGRAMA în baza căreia se desfăşoară probele de examen este aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3442/21.03.2000 şi o puteţi accesa la adresa: http://www.old.edu.ro/pperfec.htm
 • Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenului de acordare a gradului didactic II din sesiunea august 2018, poate fi accesată/descărcată de pe site-ul universitatii de la sectiunea: Studii – Perfecţionare Preuniversitară – Informaţii Gradul didactic II http://www.uaic.ro/organizare/perfectionare-preuniversitara/informatii-gradul-didactic-ii/
 • Lista candidaţilor la examenul de acordare a Gradului didactic II, sesiunea august 2018, se va afișa după primirea dosarelor.

GRADUL DIDACTIC I,  seria: 2018-2020

COLOCVIUL DE ADMITERE

 • Cererile de înscriere pentru Colocviul de admitere la Gradul didactic I, seria: 2018-2020, bibliografia minimală privitoare la tema aleasă, un plan al lucrării, precum şi dovada achitării taxei în cuantum de 200 lei (taxa se achită numai la filiale BRD, contul: RO68BRDE240SV89534452400, cod taxă: 105, forma de şcolaritate: 01-licenţă zi, zona: Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport), se vor depune la secretariatul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, în perioada: 15 – 30 ianuarie 2018
 • COLOCVIUL de admitere se va susţine pe data de 6 februarie 2018, ora 9.00, în sala CM 2 (corp D)
 • Lista candidaţilor înscrişi se va afişa după primirea dosarelor
 • Intrarea candidaţilor în sala de examen se va face numai pe baza cărţii de identitate.

Tematica de specialitate pentru obţinerea gradul didactic I se găseşte la adresa: http://www.old.edu.ro/pperfec.htm

Repartizarea candidaţilor admişi la colocviul de grad didactic I, seria 2018-2020, pe conducători ştiinţifici

Click pentru a descărca lista candidaților înscriși la Colocviul de Gradul I

Depunerea lucrărilor metodico-ştiinţifice (forma scrisă, legată tip carte şi pe suport electronic, respectiv pe CD, format PDF) se face la instituţiile de învăţământ superior, centre de perfecţionare până la data de 30 august 2019, cu dovada achitării taxei de depunere a lucrării de gradul I în valoare de 150 lei, plătibilă la orice unitate BRD în contul: RO68BRDE240SV89534452400, cu următoarele precizări: Taxă depunere lucrare grad I – cod 106 / forma de învăţământ – 01/ zona: se specifică Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport.

Ultima pagină a lucrării cuprinde declaraţia de autenticitate, pe propria răspundere a candidatului, conform modelului ataşat.

Pentru depunerea lucrării este necesar avizul scris al conducătorului ştiinţific. Lucrările metodico-ştiinţifice depuse se înregistrează, cu număr şi dată, la secretariatul facultăţii. Candidatul are obligaţia de a depune un exemplar din lucrare şi la biblioteca sau cabinetul metodic din cadrul instituţiei de învăţământ preuniversitar unde urmează să se desfăşoare inspecţia specială şi susţinerea lucrării, pentru a fi consultată de membrii comisiei metodice.

În cazul în care lucrarea nu este avizată pentru depunere, conducătorul ştiinţific are obligaţia de a preciza motivele respingerii. Candidaţii ale căror lucrări nu au fost avizate pot să depună contestaţie în termen de două zile de la data limită de depunere a lucrărilor. Contestaţiile se rezolvă în termen de trei zile de la data depunerii.

Conducătorii ştiinţifici au obligaţia de a întocmi, pentru fiecare lucrare condusă, referatul de acceptare/neacceptare a lucrării pentru a fi susţinută. Referatele se depun la secretariatul facultăţii până la data de 8 septembrie a anului şcolar în care se susţine lucrarea.

Proba de elaborare a lucrării metodico-ştiinţifice este evaluată printr-o notă de la 10 la 1, exprimată printr-un număr întreg sau cu zecimale. Nota este acordată de conducătorul ştiinţific şi este înscrisă la finalul referatului întocmit de acesta pentru fiecare lucrare condusă. Pentru a fi acceptată la susţinere, lucrarea trebuie să primească cel puţin nota 9 (nouă). Candidaţii care nu au primit nota minimă se consideră respinşi la examenul pentru gradul didactic I şi nu pot susţine probele următoare, respectiv inspecţia specială şi susţinerea lucrării. Rezultatele evaluării lucrărilor metodico-ştiinţifice se aduc la cunoştinţa candidaţilor, prin afişare, cu menţiunea acceptată/neacceptată la susţinere. Candidaţii respinşi la proba de elaborare a lucrării metodico-ştiinţifice pot să depună contestaţie în termen de 48 de ore de la data şi ora afişării rezultatelor. Contestaţiile se rezolvă în termen de trei zile de la data depunerii. Contestaţiile se analizează şi se rezolvă de către comisii constituite în mod special în acest scop.

La inspecţia specială candidatul trebuie să obţină minim nota 8 (opt), condiţie obligatorie pentru accesul la susţinerea lucrării metodico – ştiinţifice. Nota obţinută la această probă nu se ia în consideraţie la calculul notei de promovare a examenului de acordare a gradului didactic I.

La proba care constă în susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice, nota medie de promovare este 9 (nouă). Nota de promovare (media generală) a examenului de acordare a gradului didactic I se calculează ca medie aritmetică a notei acordate de conducătorul ştiinţific pentru recenzia lucrării metodico-ştiinţifice şi a notei obţinute de candidat la proba de susţinere a lucrării metodico – ştiinţifice.

Media minimă de promovare a examenului de acordare a gradului didactic I este nota 9 (nouă).

Depunerea lucrărilor metodico-ştiinţifice (forma scrisă, legată tip carte şi pe suport electronic, respectiv pe CD, format PDF) se face la instituţiile de învăţământ superior, centre de perfecţionare până la data de 31 august 2018, cu dovada achitării taxei de depunere a lucrării de gradul I în valoare de 150 lei, plătibilă la orice unitate BRD în contul: RO68BRDE240SV89534452400, cu următoarele precizări: Taxă depunere lucrare grad I – cod 106 / forma de învăţământ – 01/ zona: se specifică Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport.

Ultima pagină a lucrării cuprinde declaraţia de autenticitate, pe propria răspundere a candidatului, conform modelului ataşat.

Pentru depunerea lucrării este necesar avizul scris al conducătorului ştiinţific. Lucrările metodico-ştiinţifice depuse se înregistrează, cu număr şi dată, la secretariatul facultăţii. Candidatul are obligaţia de a depune un exemplar din lucrare şi la biblioteca sau cabinetul metodic din cadrul instituţiei de învăţământ preuniversitar unde urmează să se desfăşoare inspecţia specială şi susţinerea lucrării, pentru a fi consultată de membrii comisiei metodice.

În cazul în care lucrarea nu este avizată pentru depunere, conducătorul ştiinţific are obligaţia de a preciza motivele respingerii. Candidaţii ale căror lucrări nu au fost avizate pot să depună contestaţie în termen de două zile de la data limită de depunere a lucrărilor. Contestaţiile se rezolvă în termen de trei zile de la data depunerii.

Conducătorii ştiinţifici au obligaţia de a întocmi, pentru fiecare lucrare condusă, referatul de acceptare/neacceptare a lucrării pentru a fi susţinută. Referatele se depun la secretariatul facultăţii până la data de 8 septembrie a anului şcolar în care se susţine lucrarea.

Proba de elaborare a lucrării metodico-ştiinţifice este evaluată printr-o notă de la 10 la 1, exprimată printr-un număr întreg sau cu zecimale. Nota este acordată de conducătorul ştiinţific şi este înscrisă la finalul referatului întocmit de acesta pentru fiecare lucrare condusă. Pentru a fi acceptată la susţinere, lucrarea trebuie să primească cel puţin nota 9 (nouă). Candidaţii care nu au primit nota minimă se consideră respinşi la examenul pentru gradul didactic I şi nu pot susţine probele următoare, respectiv inspecţia specială şi susţinerea lucrării. Rezultatele evaluării lucrărilor metodico-ştiinţifice se aduc la cunoştinţa candidaţilor, prin afişare, cu menţiunea acceptată/neacceptată la susţinere. Candidaţii respinşi la proba de elaborare a lucrării metodico-ştiinţifice pot să depună contestaţie în termen de 48 de ore de la data şi ora afişării rezultatelor. Contestaţiile se rezolvă în termen de trei zile de la data depunerii. Contestaţiile se analizează şi se rezolvă de către comisii constituite în mod special în acest scop.

La inspecţia specială candidatul trebuie să obţină minim nota 8 (opt), condiţie obligatorie pentru accesul la susţinerea lucrării metodico – ştiinţifice. Nota obţinută la această probă nu se ia în consideraţie la calculul notei de promovare a examenului de acordare a gradului didactic I.

La proba care constă în susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice, nota medie de promovare este 9 (nouă). Nota de promovare (media generală) a examenului de acordare a gradului didactic I se calculează ca medie aritmetică a notei acordate de conducătorul ştiinţific pentru recenzia lucrării metodico-ştiinţifice şi a notei obţinute de candidat la proba de susţinere a lucrării metodico – ştiinţifice.

Media minimă de promovare a examenului de acordare a gradului didactic I este nota 9 (nouă).

COLOCVIUL DE ADMITERE

 • Cererile de înscriere pentru Colocviul de admitere la Gradul didactic I, seria: 2017-2019, bibliografia minimală privitoare la tema aleasă, precum şi dovada achitării taxei în cuantum de 200 lei (taxa se achită numai la filiale BRD, contul: RO68BRDE240SV89534452400, cod: 105, forma de şcolarizare: 01 – licenţă zi, zona: Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport), se vor depune la secretariatul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, în perioada: 16 – 27 ianuarie 2017
 • COLOCVIUL de admitere se va susţine pe data de 6 februarie 2017, ora 9.00, în sala CM 2 (corp D)
 • Lista candidaţilor înscrişi se va afişa după primirea dosarelor
 • Intrarea candidaţilor în sala de examen se va face numai pe baza cărţii de identitate.

Tematica de specialitate pentru obţinerea gradul didactic I se găseşte la adresa: http://www.old.edu.ro/pperfec.htm

Repartizarea candidaţilor admişi la colocviul de grad didactic I, seria 2017-2019, pe conducători ştiinţifici: fisier PDF

Repartizarea candidaţilor admişi la colocviul de grad didactic I, seria 2016-2018, pe conducători ştiinţifici: fisier PDF

Tematica de specialitate pentru obţinerea gradul didactic I se găseşte la adresa: http://www.old.edu.ro/pperfec.htm

GRADUL DIDACTIC I seria: 2015-2017

Repartizarea candidaţilor admişi la colocviul de grad didactic I, seria 2015-2017, pe conducători ştiinţifici: fisier PDF

Depunerea lucrărilor metodico-ştiinţifice (forma scrisă, legată tip carte şi pe suport electronic, respectiv pe CD, format PDF) se face la instituţiile de învăţământ superior, centre de perfecţionare până la data de 31 august 2016, cu dovada achitării taxei de depunere a lucrării de gradul I în valoare  de 150 lei, platibilă la orice unitate BRD în contul: RO68BRDE240SV89534452400, cu următoarele precizări: Taxă depunere lucrare grad I – cod 106 / forma de învăţământ – 01/ zona: se specifică Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Ultima pagină a lucrării cuprinde declaraţia de autenticitate, pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că:

 • lucrarea a fost elaborată personal şi aparţine în întregime candidatului;
 • nu au fost folosite alte surse decât cele menţionate în bibliografie;
 • nu au fost preluate texte, date sau elemente de grafică din alte lucrări sau din alte surse fără a fi citate şi fără a fi precizată sursa preluării, inclusiv în cazul în care sursa o reprezintă alte lucrări ale candidatului;
 • lucrarea nu a mai fost folosită în alte contexte de examen sau de concurs.

Pentru depunerea lucrării este necesar avizul scris al conducătorului ştiinţific. În cazul în care lucrarea nu este avizată pentru depunere, conducătorul ştiinţific are obligaţia de a preciza motivele respingerii. Candidaţii ale căror lucrări nu au fost avizate pot să depună contestaţie în termen de două zile de la data limită de depunere a lucrărilor. Contestaţiile se rezolvă în termen de trei zile de la data depunerii. Lucrările metodico-ştiinţifice depuse se înregistrează, cu număr şi dată, la secretariatul facultăţii.
Candidatul are obligaţia de a depune un exemplar din lucrare şi la biblioteca sau cabinetul metodic din cadrul instituţiei de învăţământ preuniversitar unde urmează să se desfăşoare inspecţia specială şi susţinerea lucrării, pentru a fi consultată de membrii comisiei metodice.
Conducătorii ştiinţifici au obligaţia de a întocmi, pentru fiecare lucrare condusă, referatul de acceptare/neacceptare a lucrării pentru a fi susţinută. Referatele se depun la secretariatul facultăţii până la data de 8 septembrie a anului şcolar în care se susţine lucrarea.
Proba de elaborare a lucrării metodico-ştiinţifice este evaluată printr-o notă de la 10 la 1, exprimată printr-un număr întreg sau cu zecimale. Nota este acordată de conducătorul ştiinţific şi este înscrisă la finalul referatului întocmit de acesta pentru fiecare lucrare condusă. Pentru a fi acceptată la susţinere, lucrarea trebuie să primească cel puţin nota 9 (nouă).
Candidaţii care nu au primit nota minimă se consideră respinşi la examenul pentru gradul didactic I şi nu pot susţine probele următoare, respectiv inspecţia specială şi susţinerea lucrării.
Rezultatele evaluării lucrărilor metodico-ştiinţifice se aduc la cunoştinţa candidaţilor, prin afişare, cu menţiunea acceptată/neacceptată la susţinere.  Candidaţii respinşi la proba de elaborare a lucrării metodico-ştiinţifice pot să depună contestaţie în termen de 48 de ore de la data şi ora afişării rezultatelor. Contestaţiile se rezolvă în termen de trei zile de la data depunerii. Contestaţiile se analizează şi se rezolvă de către comisii constituie în mod special în acest scop.
La inspecţia specială candidatul trebuie să obţină minim nota 8 (opt), condiţie obligatorie pentru accesul la susţinerea lucrării metodico – ştiinţifice. Nota obţinută la această probă nu se ia în consideraţie la calculul notei de promovare a examenului de acordare a gradului didactic I.  La proba care constă în susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice nota medie de promovare este 9 (nouă).
Nota de promovare (media generală) a examenului de acordare a gradului didactic I se calculează ca medie aritmetică a notei acordate de conducătorul ştiinţific pentru recenzia lucrării metodico-ştiinţifice şi a notei obţinute de candidat la proba de susţinere a lucrării metodico – ştiinţifice.
Media minimă de promovare a examenului de acordare a gradului didactic I este nota 9 (nouă).

Examenul de acordare a Gradului didactic II

Sesiunea august 2017

 • PROBA SCRISĂ: „Metodica predării specialităţii”,  29.08.2017. Ora 10, sala DEF 1 (corp D)
  Intrarea în sală se face pe baza cărţii de identitate (în original)
 • PROBA ORALĂ: Pedagogie”  31.08.2017, sala DEF 1 (corp D)

Tematica de specialitate pentru obţinerea gradul didactic II se găseste la adresa: http://www.old.edu.ro/pperfec.htm

 • Taxa pentru susţinerea examenului în cuantum de 150 lei se va achita numai la filialele BRD în contul: RO68BRDE240SV89534452400, cu următoarele precizări: Taxă procesare dosar grad II – cod 107 / forma de învăţământ – 01/ zona: se specifică Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Candidaţii vor prezenta dovada achitării taxei la secretariatul facultăţii înainte de examen.

 • Metodologia privind organizarea si desfasurarea examenului de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2017, poate fi accesată/descărcată de pe site-ul universitatii de la sectiunea: perfectionare preuniversitară uaic iasi.
 • Lista candidaţilor la examenul de acordare a Gradului didactic II, sesiunea august 2017, se va afișa după primirea dosarelor