Program de Conversie Profesională

Anul universitar 2018-2019

/Program de Conversie Profesională
Program de Conversie Profesională2019-05-24T11:04:57+00:00
 • Numărul de locuri propuse: 50 – locuri cu taxă

 • Taxa de studiu pentru anul universitar 2018/2019: 2.400 lei

 • Taxa de înscriere la concursul de admitere – 150 lei (taxa de înscriere nu se restituie)

 • Numărul minim de cursanţi pentru care se organizează serie de studii: 20

Calendarul concursului de admitere

Admiterea la programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în anul universitar 2018/2019 se face în conformitate cu următoarele acte normative: Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5564/2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, Ordinul

M.E.C.T.S. nr. 6194/2012 privind aprobarea Normelor metodologice de organizare si funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, Carta Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Regulamentul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din

Iaşi privind organizarea şi desfăşurarea programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, O.M.E.N.C.Ș. nr. 6102 din 15 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, precum și alte reglementări legale în vigoare.

Se pot înscrie la concursul de admitere cadre didactice încadrate în sistemul de învăţământ preuniversitar cu diplomă de licenţă obținută în România, sau Atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D., ai unor specializări acreditate.

PENTRU ÎNSCRIEREA LA ADMITERE, candidaţii vor completa o fişă de înscriere şi vor depune un dosar plic cu următoarele documente:

 • Diploma de Licenţă şi Suplimentul la Diplomă/Foaia Matricolă obținute în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României. Dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune şi o adeverinţa de la facultatea unde are actele de studii în original;
 • Diploma de Bacalaureat obținută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României. Dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune şi o adeverinţa de la facultatea unde are actele de studii în original;
 • adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte calitatea de cadru didactic şi disciplinele predate (în original), vizată de S.J.;
 • original* și copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/ PAŞAPORT (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);

–         original* și copie după certificatul de naştere;

 • original* și copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală și dovada efectuării testului de efort (traseul EKG de efort în original), cu mențiunea APT EFORT FIZIC (din punct de vedere cardiorespirator şi locomotor), eliberată de medicul de medicină sportivă sau medicul cardiolog;
 • 3 (trei) fotografii ¾;
 • chitanţa atestând plata taxei de înscriere, în cuantum de 150 lei (la casieria facultăţii sau la orice filială BRD).

–         (*) se restituie candidatului după certificarea cu documentul în copie de către membrii comisiei

 

Observaţie: Candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunea iunie-iulie 2018 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de licenţă, adeverinţa eliberată de facultatea absolvită.

Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe programe, în vederea admiterii, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte programe se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituţie.

Candidaţii care vor prezenta la înscriere acte de studii cu modificări (ştersături, schimbări de note, medii în neconcordanţă cu notele etc.), pe lângă aplicarea prevederilor: „uzul de fals al oricărui document din dosarul de admitere duce automat la declanşarea procedurilor de urmărire penală şi la excluderea candidatului din admitere”, li se va interzice înscrierea la altă facultate din universitate. Toate cazurile de acest fel vor fi aduse la cunoştinţa Comisiei centrale de admitere

Concursul de admitere constă din:

Probă sportivă, la alegere, evaluată cu NOTĂ

Probele sportive sunt: atletism, gimnastică, fotbal, baschet, handbal sau volei.

NOTA FINALĂ la concursul de admitere se calculează după cum urmează:

–     100% Nota la proba sportivă, la alegere.

 

PRECIZĂRI PRIVIND DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

Lista candidaţilor înscrişi şi programul de desfăşurare a probelor de concurs se afişează cel mai târziu în preziua începerii probelor.

La proba sportivă, candidaţii vor prezenta comisiei cartea de identitate şi legitimaţia de concurs primită la înscriere.

Candidaţii care nu vor fi prezenţi la locul programat în momentul începerii probelor pierd dreptul de a mai susţine proba respectivă.

La probele sportive, candidaţii au obligaţia să se prezinte în echipament regulamentar specific fiecărei probe.

Orice încercare dovedită de fraudă în timpul desfăşurării probelor de concurs se sancţionează cu eliminarea candidatului respectiv din concurs.

REZULTATELE FINALE ALE ADMITERII

 

Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci), atât pentru învăţământul bugetat, cât şi pentru învăţământul cu taxă.

Mediile generale obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la facultatea şi domeniul/programul de studii pentru care aceştia au optat.

Listele candidaţilor admişi pe domenii de studii şi listele candidaţilor respinşi vor fi afişate, atât la avizierul facultăţii, cât şi pe pagina web a facultăţii, specificându-se data şi ora afişării.

La probele sportive nu se admit contestaţii

 

Criteriul de departajare a candidaţilor care au obţinut aceeaşi medie finală este:

–     media examenului de licență.

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă au obligaţia să achite, conform calendarului stabilit de facultate, 500 lei din taxa de şcolarizare pentru semestrul I al anului universitar 2018/2019 şi să semneze Contractul de studii. După termenul stabilit de facultate, candidaţii care nu şi-au îndeplinit aceste obligaţii vor fi declaraţi respinşi. Locurile eliberate de aceşti candidaţi vor fi ocupate de următorii candidaţi care îndeplinesc condiţiile de admitere, sau vor fi scoase la concurs într-o nouă sesiune.

Candidaţilor admişi pe locurile cu taxă nu li se percepe taxă de înmatriculare, aceasta fiind inclusă în taxa de şcolarizare.