Relații internaționale

Acasa/Relații internaționale
Relații internaționale2018-10-02T14:53:25+03:00

Programele internaționale Erasmus+

Relațiile internationale ale facultății noastre se concretizează în special sub egida programelor Erasmus+. Programele internaționale în Universitatea ”Al. I.Cuza” sunt gestionate de Departamentul Relații Internationale. Misiunea Departamentului de Relaţii Internaţionale este aceea de a susţine politica de internaţionalizare a Universităţii, de a promova imaginea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ca forum de educaţie, ştiinţă şi cultură în România şi în lume.

Facultatea de Educație Fizică și Sport reușește cu succes să se alinieze politicii de internaționalizare a Universității. De la an la an, numărul partenerilor, precum şi numărul de schimburi academice a crescut. Astfel, în prezent facultatea noastră realizează schimburi la nivel de personal didactic, studenţeşti şi de cercetare cu universităţi din: Franţa, Portugalia, Germania, Spania, Italia, Danemarca, Polonia, Croația, Ungaria, Lituania, Cehia, Grecia, Turcia, Moldova.

În anul universitar 2017/2018 s-au concretizat:

0
mobilități outgoing de studiu;
0
mobilități incoming de studiu;
0
mobilități outgoing de practică;
0
mobilități outgoing de predare;
0
mobilități incoming de predare.
Coordonator Erasmus+Lect. Univ. Dr. Alexandru Oprean
E-mail: alexandruoprean@yahoo.com

MOBILITĂŢI ERASMUS+ DE STUDIU SEMESTRUL II ANUL ACADEMIC 2018 – 2019

DURATA unei mobilităţi de studiu corespunde cu durata semestrului (inclusiv prima sesiune de examene) de la Universitatea gazdă.

CUANTUMUL pentru mobilitățile Erasmus+ de studiu este de:

 • 520 Euro/lună pentru Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Germania, Finlanda, Franța, Irlanda, Italia, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Norvegia, Malta, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia;
 • 470 de Euro/lună pentru Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia

IMPORTANT!!! Studenţii care îndeplinesc condițiile necesare pentru a primi bursă socială (indiferent dacă primesc sau nu efectiv bursă socială) vor primi un grant suplimentar de 200 de Euro/lună.

POT PARTICIPA LA SELECŢIE:

 • studenţii înmatriculaţi la zi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state participante la Programul Erasmus+ sau cetăţeni ai altor state decât cele participante la Programul Erasmus+;
 • studenții din anul I licență – numai la selecții pentru stagii de studiu care se vor desfășura în anul academic următor celui în care are loc selecţia;
 • studenții și doctoranzii în ani terminali – numai la selecții pentru stagii de studiu care se desfășoară în același an academic în care are loc selecția;
 • studenții din anul II licență şi anul I master – indiferent de momentul selecției;
 • doctoranzi cu frecvență, care sunt la zi cu îndeplinirea obligațiilor de doctorand, pentru stagii desfășurate până la data susținerii publice a tezei de doctorat. Astfel, devin eligibili inclusiv doctoranzii care sunt în perioada de prelungire.
 • foști beneficiari ai unui stagiu de studiu în generațiile anterioare de programe Socrates şi LLP-Erasmus, numai dacă îndeplinesc criteriile sus-menționate și cu condiția ca durata totală a stagiilor (Socrates/LLP-Erasmus şi Erasmus+) să nu depășească 12 luni/ciclu de studii.

 

Un student poate beneficia de stagii de studiu şi de practică la fiecare nivel de studiu (licenţă, master, doctorat), însumând  maxim 12 luni de stagiu (studiu + practică) per nivel.

NU POT PARTICIPA LA SELECŢIE:

 • studenţii din anul I licenţă, dacă selecţia are loc în acelaşi an academic  în care urmează să se desfăşoare şi  mobilitatea Erasmus pentru care candidează;
 • studenţii şi doctoranzii în ani terminali, dacă selecţia are loc în anul academic precedent celui în care urmează să se desfăşoare mobilitatea Erasmus pentru care candidează;
 • doctoranzii beneficiari ai unei burse POSDRU;
 • beneficiarii unor alte programe cu finanţare europeană (pentru evitarea dublei finanţări pentru aceeaşi deplasare);
 • studenţii înmatriculaţi la alte instituţii de învăţământ superior (fie ele de stat sau private) sau de cercetare şi neînmatriculaţi la zi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, chiar dacă îşi desfăşoară activitatea didactică sau de cercetare sub îndrumarea cadrelor didactice de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”.

Selecție condiționată:

 • Candidații declarați admiși în anul I la ciclurile de studii Master și Doctorat pot participa la eventuale selecții organizate pentru obținerea unui stagiu de studiu Erasmus+ numai după plata taxei de înmatriculare la facultatea la care au fost admiși și pot fi selectați doar pentru stagii de studiu Erasmus+ care vor începe după data înmatriculării lor la facultate. În Procesul-Verbal încheiat în urma selecției Erasmus+, acești candidați, dacă sunt declarați admiși, vor figura cu statut de selectat condiționat, urmând a deveni titulari la data emiterii de către Rector a Deciziei de înmatriculare a studenților în anii I de studiu la Masterat, respectiv Doctorat.
 • Studenții selectați pentru un stagiu Erasmus+, vor putea participa la o nouă selecție înainte de finalizarea acestuia și vor  avea statut de selectat condiționat. Acești studenți vor deveni titulari numai după finalizarea primului stagiu, finalizare care include obligatoriu îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale specificate în contractul financiar încheiat cu UAIC (depunerea tuturor documentelor aferente finalizării stagiului și completarea chestionarului on-line de evaluare a stagiului în limba engleză).
 • Studenții care doresc să candideze la selecție și au beneficiat anterior de un stagiu de studiu Erasmus+ pentru care notele la examene nu au fost trimise până la data selecției, pot obține cel mult statut de selectat condiționat, urmând ca decizia finală să fie luată la primirea rezultatelor finale. Acești studenți participă la selecție cu rezultatele academice dinaintea plecării în stagiul Erasmus+. La primirea rezultatelor obținute în timpul stagiului și după echivalarea acestora, comisia de selecție va constata dacă studentul selectat condiționat îndeplinește criteriile pentru a deveni titular. Decizia comisiei de selecție se va explicita într-o anexă ce se atașează la Procesul-Verbal de Selecție.
 • Studenții care beneficiază de un stagiu de studiu sau practică Erasmus+ la momentul selecției, însă doresc să participe la o nouă selecție Erasmus la care nu pot fi prezenți, se vor putea înscrie online, iar interviul va avea loc via Skype, cu condiția ca toți membrii comisiei de selecție sa fie de acord cu această procedură de selecție.

 

PENTRU A FI ELIGIBIL PENTRU O MOBILITATE ERASMUS DE STUDIU, STUDENTUL TREBUIE:

 • să nu aibă restanțe până în ultima sesiune inclusiv (să fie integraliști la momentul selecției);
 • să aibă media de studii la momentul selecției minim 7.5;
 • în cazul foștilor beneficiari Erasmus, să fi beneficiat de maximum 8 luni de stagiu Erasmus (studiu şi/sau practică) pe parcursul aceluiași ciclu de studii;
 • să ateste cunoașterea limbii de studiu din universitatea pentru care candidează, fie printr-un certificat, fie prin foaia matricolă din liceu, astfel:
 • nota/ punctajul minim acceptat (pentru nivel minim B1) trebuie să fie egal cu 80% din nota sau punctajul maxim (ex: min. nota 8/10, 16/20 sau bine, în cazul calificativelor) – excepție fac certificatele recunoscute internațional (tip DELF, DALF, Cambridge, TOEFL, IELTS, DELE, Goethe), obținute pentru un nivel minim B1, pentru care se acceptă orice punctaj;
 • excepție fac studenții care au limba de studiu de la universitatea partener ca specializare în cadrul studiilor universitare, caz în care cunoștințele de limbă vor fi atestate prin extrasul de foaie matricolă;
 • să obțină minim nota 7 la interviul susținut în cadrul selecției desfășurate la facultate.

 

Documente obligatorii pentru dosarul de candidatură:

 • Curriculum Vitae (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);
 • Scrisoare de motivație (1 pagină), în care să se precizeze opţiunile de mobilitate ale candidatului (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);
 • atestatul de limbă / foaia matricolă din liceu (va rămâne în copie la dosarul de selecție al studentului);
 • declaraţie-tip care atestă faptul că nu a mai beneficiat de o mobilitate Erasmus de studiu (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);
 • studenţii la nivel master sau doctorat vor include şi situaţia şcolară de la nivelul/nivelele de studiu deja promovat/e (foaia matricolă şi diploma obţinută la nivel licenţă şi master, după caz) – (documentele vor rămâne în copie la dosarul de selecție al studentului);
 • Extrasul din foaia matricolă pentru nivelul de studiu la care este înmatriculat candidatul la momentul selecţiei nu va fi solicitat de către candidaţi, ci va fi eliberat de secretariatul facultăţii (numai cu semnătura facultăţii) şi anexat la dosar de către coordonatorul Erasmus;

Documente suplimentare, pentru studenţii care nu au cetăţenia unui stat membru UE:

 • o copie a permisului de şedere;
 • o adeverinţă de la facultatea unde este înmatriculat, care să-i ateste calitatea de student cu frecvenţă (la zi);
 • dovada existenţei unui garant cetățean român, salariat şi deţinător al unui cont bancar în România (declaraţie-tip);

Documente facultative (comisia de selecţie la nivel de facultate decide dacă acestea vor fi sau nu solicitate):

 • proiect de studiu, care să precizeze obiectivele concrete urmărite de candidat şi rezultatele aşteptate;
 • recomandare din partea unui cadru didactic;
 • atestate, diplome, articole publicate, care sunt relevante pentru specializarea studentului şi pot constitui un avantaj pentru candidatul respectiv.

Toate documentele vor fi redactate în limba română, iar documentele de la punctele (a), (b), (j) vor fi prezentate și în limba de studiu a universităţii/ universităţilor pentru care optează candidatul.

Dosarele incomplete vor fi declarate respinse.

ATESTATUL DE LIMBĂ

Dacă nu aveți deja un atestat de limbă, câteva posibilități pentru susținerea unui test în Iași sunt:

 • Institutul Cultural Francez Iași, Bd. Carol I, nr. 26 (franceză);
 • Centrul Cultural German Iași, Str. Lascăr Catargi, nr.38 (germană);
 • Centrul Cultural al Americii Latine şi Caraibelor Iaşi, Corp O – Universitatea Alexandru Ioan Cuza (spaniolă);
 • Centrul de Limbi Străine al Facultății de Litere;
 • EuroEd Iași, Str Florilor, nr. 1C (engleză, franceză, italiană, spaniolă).

 

CALENDARUL SELECŢIEI:

 • 02/10/2018 – 17/10/2018: depunerea dosarelor de candidatură la Coordonatorul Erasmus+;
 • 08.10.2018, ora 19:30, Cab Anat.: întâlnire informativă cu studenții interesați să participe la selecție
 • 18/10/2018, orele 13.30: interviu  în sala CM 2;
 • 19/10/2018, orele 12.00: afişarea rezultatelor la Secretariatul Facultății;
 • 22/10/2018, orele 10, sala CM 2: întâlnire informativă la facultate cu studenții selectați. 

!!!! Studenţii cu nevoi speciale se vor adresa Biroului Erasmus+ pentru mai multe informaţii legate de regimul de finanţare pentru ei şi eventualii însoţitori.

  

COORDONATOR ERASMUS+:  Lect. Univ. Dr. Alexandru Oprean / Email: alexandruoprean@yahoo.com

Nr. crt. Universitatea parteneră Țara
1 CHARLES UNVERSITY IN PRAGUE CZ
2 ALBERT LUDWIG UNIVERSITAT FREIBURG DE
3 VIA UNIVERSITY COLLEGE DK
4 UNIVERSITY OF A CORUNA ES
5 UNIVERSIDADE DE VIGO ES
6 UNIVERSITE DE NICE-SOPHIA ANTIPOLIS FR
7 UNIVERSITE PARIS OUEST NANTERRE LA DEFENSE FR
8 UNIVERSITY OF THESSALY GR
9 UNIVERSITY OF ZAGREB HR
10 UNIVERSITY OF PECS HU
11 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FOGGIA IT
12 UNIVERSITA DI NAPOLI PARTHENOPE IT
13 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA FORO ITALICO IT
14 LATVIAN ACADEMY OF SPORT EDUCATION (LASE) LV
15 UNIVERSITY SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION IN CRACOW PL
16 UNIVERSIDADE DE COIMBRA PT
17 INSTITUTO SUPERIOR DA MAIA PT
18 ARDAHAN UNIVERSITY OF ARDAHAN TR
19 ADNAN MANDERES UNIVERSITY TR
20 FIRAT UNIVERSITY TR
21 INONU UNIVERSITY TR
22 UNIVERSITY IBRAHIM CECEN OF AGRI TR
23 UNIVERSITAT KONSTANZ DE
24 GDANSK UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS PL
25 ISTINYE UNIVERSITY TR
26 AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PILSUDSKIEGO W WARSZAWIE PL
27 NISANTASI UNIVERSITY TR
28 HITIT UNIVERSITY TR
29 UNIVERSITY OF ZIELONA GORA PL
Go to Top