Relații internaționale

Acasa/Relații internaționale
Relații internaționale2023-07-05T14:27:08+03:00

Programele internaționale Erasmus+

Relațiile internationale ale facultății noastre se concretizează în special sub egida programelor Erasmus+. Programele internaționale în Universitatea ”Al. I.Cuza” sunt gestionate de Departamentul Relații Internationale. Misiunea Departamentului de Relaţii Internaţionale este aceea de a susţine politica de internaţionalizare a Universităţii, de a promova imaginea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ca forum de educaţie, ştiinţă şi cultură în România şi în lume.

Facultatea de Educație Fizică și Sport reușește cu succes să se alinieze politicii de internaționalizare a Universității. De la an la an, numărul partenerilor, precum şi numărul de schimburi academice a crescut. Astfel, în prezent facultatea noastră realizează schimburi la nivel de personal didactic, studenţeşti şi de cercetare cu universităţi din: Franţa, Portugalia, Germania, Spania, Italia, Danemarca, Polonia, Croația, Ungaria, Lituania, Cehia, Grecia, Turcia, Moldova.

În anul universitar 2022/2023 s-au concretizat:

0
mobilități outgoing de studiu;
0
mobilități incoming de studiu;
0
mobilități outgoing de practică;
0
mobilități outgoing de predare;
0
mobilități incoming de predare.
Coordonator Erasmus+
Coordonator Erasmus+Lect. Univ. Dr. Alexandru Oprean
E-mail: alexandruoprean@yahoo.com

PROGRAMUL ERASMUS+ KA131-HED

Mobilități de studiu (SMS) de lungă durată

 Apel deschis la candidaturi pentru studenți și doctoranzi în anul academic 2023 – 2024

Mobilitate de studiu (SMS) de lungă durată – perioadă de studiu efectuată de studenți la o instituție de învățământ superior din străinătate.

La selecția pentru mobilitățile de studiu de lungă durată  în cadrul Programului Erasmus+ KA131-HED pot participa studenții UAIC al căror domeniu de studiu este inclus în acordurile bilaterale încheiate de UAIC cu universități din țările Programului Erasmus+ KA131-HED (statele membre UE, SEE – Norvegia, Islanda și Liechtenstein, Turcia, Macedonia de Nord, Serbia)[1].

Lista cu universitățile partenere este disponibilă atât pe website-ul UAIC (https://www.uaic.ro/international/programul-erasmus/studenti/mobilitati-de-studiu-erasmus/), cât și pe website-ul facultății (www.sportuaic.ro).

Durata mobilității de studiu de lungă durată poate fi cuprinsă între 2 luni (sau un semestru sau un trimestru academic – inclusiv prima sesiune de examene – de la universitatea gazdă) și 12 luni[2] de activitate în format fizic.

 CRITERII DE ELIGIBILITATE:

 1. Generale:

 Se pot înscrie la selecție:

 • studenții înmatriculați la zi/ învățământ la distanță/ învățământ cu frecvență redusă la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cetățeni români, cetățeni ai altor state participante la Programul Erasmus+ sau cetățeni ai altor state decât cele participante la Programul Erasmus+;
 • studenții din anul I, anul II, respectiv anul III licență (la facultăți unde studiile de licență au o durată de 4 ani) și anul I master;
 • doctoranzii din anul I, II, III, inclusiv cei aflați în perioada de prelungire pentru mobilități desfășurate până la data susținerii publice a tezei de doctorat;
 • studenții și doctoranzii în ani terminali – numai la selecții pentru mobilități de studiu care se desfășoară în același an academic în care are loc selecția;
 • foști beneficiari ai unei mobilități de studiu sau de practică în generațiile anterioare de programe Socrates, LLP-Erasmus și/sau Erasmus+, numai dacă îndeplinesc criteriile sus-menționate și cu condiția ca durata totală a mobilităților (Socrates/LLP-Erasmus și Erasmus+) să nu depășească 12 luni/ciclu de studii.

 Observație!

Studenții care doresc să candideze la selecție și au beneficiat anterior de o mobilitate de studiu pentru care notele la examene nu au fost trimise până la data selecției, vor prezenta rezultatele academice de dinaintea plecării în mobilitatea Erasmus.

2 Academice:

 Pentru a fi eligibili pentru o mobilitate de studiu de lungă durată, studenții trebuie:

 • să aibă punctajul ECTS la momentul selecției de minimum 70% din punctajul maxim, cu excepția studenților din anul I,  sem. I, pentru care se va lua în considerare media de admitere (minimum 8) la ciclul de studii la care sunt înmatriculați;
 • să obțină minimum nota 7 la interviul susținut în cadrul selecției desfășurate la facultate;
 • să ateste cunoașterea limbii de studiu din universitatea pentru care candidează printr-unul dintre următoarele documente:
  1. atestat de limbă[3];
  2. foaia matricolă din liceu (pentru candidații care au studiat o limbă străină în timpul anilor de liceu);
  3. certificat competențe lingvistice obținut la examenul de Bacalaureat;
  4. foaia matricolă aferentă studiilor universitare, în cazul studenților care au limba de studiu de la universitatea parteneră ca specializare în cadrul studiilor universitare;
  5. foaia matricolă aferentă studiilor universitare, conform opțiunii candidatului și în funcție de limbile străine studiate, în cazuri excepționale și numai cu acordul comisiei de selecție.

Media aritmetică a notelor din liceu, media aferentă studiilor universitare ori punctajul minim acceptat (pentru nivel minim B1) trebuie să fie egal cu 80 % din nota sau punctajul maxim (ex: min. nota 8/10, 16/20 sau bine, în cazul calificativelor).

Excepție fac certificatele recunoscute internațional (tip DELF, DALF, Cambridge, TOEFL, IELTS, DELE, Goethe), obținute pentru un nivel minim B1, pentru care se acceptă orice punctaj.

Modalitatea de calcul a punctajului ECTS:

 Pentru calcularea punctajului ECTS se iau în considerare rezultatele obținute de candidați în semestrele încheiate din ciclul de studii la care sunt înmatriculați la momentul selecției, iar calculul se face astfel: suma punctajelor ECTS pentru semestrele încheiate până în momentul selecției (A) raportate la punctajul ECTS maxim pentru perioada respectivă (B): Ax100/ B.

Documente necesare la dosarul de candidatură:

 Pentru evaluarea îndeplinirii condițiilor de mai sus, dosarul de candidatură va cuprinde:

a) Curriculum Vitae (va rămâne la dosarul de selecție al studentului);

b) Scrisoare de motivație în care să se precizeze: opțiunile de mobilitate ale candidatului, lista de cursuri, obiectivele concrete urmărite de candidat și rezultatele așteptate, motivele pentru participarea la selecția pentru o mobilitate de studiu într-o anumită universitate (va rămâne la dosarul de selecție al studentului);

c) Atestatul de limbă/ foaia matricolă din liceu/ certificatul de competențe lingvistice obținut la examenul de Bacalaureat/ foaia matricolă aferentă studiilor universitare (va rămâne în copie la dosarul de selecție al studentului);

d) Extrasul din foaia matricolă pentru ciclul de studii la care este înmatriculat candidatul la momentul selecției. Documentul nu va fi solicitat de către candidați, ci va fi eliberat de secretariatul facultății (numai cu semnătura facultății) și anexat la dosar de către coordonatorul Erasmus.

 Documente suplimentare, pentru studenții care nu au cetățenia unui stat membru UE:

e) o copie a permisului de ședere – excepție de la această cerință fac studenții de cetățenie moldoveană înmatriculați la UAIC – Extensiunile Bălți și Chișinău.

Toate documentele vor fi redactate în limba română, iar documentele de la punctele (a) și (b) vor fi prezentate și în limba de studiu a universității/ universităților pentru care optează candidatul.

Dosarele incomplete vor fi declarate respinse.

 Modalitatea de calcul a mediei de selecție:  

 1. a) rezultatele academice – 50% din punctaj;
 2. b) competențele lingvistice – 30% din punctaj;
 3. c) interviul – 20% din punctaj.

 BURSA ERASMUS

 Cuantumul lunar al bursei pentru mobilitățile de studiu de lungă durată a fost stabilit la nivel național de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), în conformitate cu Ghidul Erasmus+, și se acordă în funcție de țara de destinație, astfel:

 • 600 Euro/ lună: Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Norvegia, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia.
 • 540 Euro/ lună: Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia.

 Suplimentarea bursei Erasmus:

 •  cu 250 Euro/lună pentru studenții care beneficiază de bursă socială[4] sau se califică pentru a beneficia conform Ordinului MEN 3392/2017 (Art. 6, paragraful 2), cei de etnie romă sau cei cu statut de refugiat;
 • cu 50 Euro pentru transport „green travel”, în cazul studenților care utilizează un mijloc de transport care produce mai puține emisii pentru marea partea a călătoriei, către și dinspre țara gazdă (de ex. autobuz, tren sau mașina personală în regim de car-pooling – împărțirea călătoriilor cu mașina);
 • cu cuantumul aferent a maximum 4 zile (în afara perioadei de mobilitate), dacă este cazul, pentru efectuarea călătoriei dus-întors, în cazul studenților care utilizează un mijloc de transport „green travel ”;
 • cu sumele acordate pe principiul costurilor reale, pentru participanții cu nevoi speciale, a căror condiție fizică, mentală sau de sănătate este de așa natură încât participarea la mobilitate nu este posibilă fără sprijin suplimentar, care necesită efectuarea unei vizite pregătitoare în vederea participării la mobilitate, precum și în cazul în care necesită însoțitor pe durata mobilității.

 CALENDARUL SELECȚIEI:

 • 06.03-22.03.2023: depunerea dosarelor de candidatură la Coordonatorul Erasmus;
 • 07.03.2023: întâlnire informativă cu studenții interesați să participe la selecție la Cafeneaua Erasmus, orele 11:30;
 • 23-24.03.2023: interviu și afișarea rezultatelor, respectiv a eventualelor contestații;
 • 24.03.2023: întâlnire informativă la facultate cu studenții selectați în Cab. Anat., orele 12:00;
 • 27-31.03.2023: transmiterea procesului-verbal de selecție la Biroul Erasmus+ de către coordonatorul Erasmus;
 • Trimiterea listelor cu studenții admiși la universitățile partenere de către coordonatorul Erasmus, prin email/fax, până la data limită stabilită de acestea.

 Pentru informații suplimentare se recomandă:

 •  Participarea la întâlnirile informative pre și post selecție organizate atât la nivel central, cât și la nivel de facultate.
 • Contactarea coordonatorului Erasmus pentru mobilități de studiu, dna/ dl Alexandru Oprean, alexandruoprean@yahoo.com, (informații despre procedura de selecție, eligibilitate, dosarul de candidatură).
 • Contactarea Biroului Erasmus+ din cadrul Serviciului Relații Internaționale, Rectorat – dra Andreea Purcaru, purcaru@uaic.ro, tel. 0232-201113 (informații despre dosarul de candidatură, eligibilitate, formalități deplasare, contract financiar, documente post-stagiu etc.)

Pentru mai multe detalii și noutăți referitoare la Programul Erasmus la UAIC consultați:

Afișat astăzi, 02/03/2023  la avizierul secretariatului, pagina de Facebook a facultății și website-ul facultăţii

 

COORDONATOR ERASMUS+: Lect Univ. Alexandru Oprean

 

E-mail: alexandruoprean@yahoo.com

[1] Se pot finanța mobilități și către state care nu sunt asociate la Programul Erasmus+ KA131-HED, în limita fondurilor disponible și cu condiția semnării prealabile a unui acord bilateral Erasmus.

[2] Perioada mobilității se calculează conform regulilor Programului Erasmus+ stabilite de Comisia Europeană, care precizează că o lună de mobilitate Erasmus+ are 30 de zile, indiferent de numărul de zile calendaristice (28, 29, 30 sau 31 zile) ale lunii respective.

[3] Dacă nu aveți deja un atestat de limbă, câteva posibilități pentru susținerea unui test în Iași sunt:

 • Institutul Cultural Francez Iași, Bd. Carol I, nr. 26 (franceză);
 • Centrul Cultural German Iași, Str. Lascăr Catargi, nr.38 (germană);
 • Centrul Cultural al Americii Latine şi Caraibelor Iaşi, Corp O – Universitatea Alexandru Ioan Cuza (spaniolă);
 • Centrul de Limbi Străine al Facultății de Litere;
 • EuroEd Iași, Str Florilor, nr. 1C (engleză, franceză, italiană, spaniolă).

[4] Dosarele de bursă socială se depun  la Secretariatul facultății conform calendarului stabilit la începutul anului academic. Pentru lista completă a documentele necesare la dosarul pentru bursa socială, accesați website-ul facultății la următorul link:

 PROGRAMUL ERASMUS+ KA131-HED

 Apel deschis la candidaturi pentru mobilități studențești de scurtă durată

Studiu (SMS) și Practică (SMT)

 Mobilitate de studiu (SMS) de scurtă durată – perioadă de studiu efectuată de studenți la o instituție de învățământ superior din străinătate.

La selecția pentru mobilitățile de studiu de scurtă durată  în cadrul Programului Erasmus+ KA131-HED pot participa studenții UAIC al căror domeniu de studiu este inclus în acordurile bilaterale încheiate de UAIC cu universități din țările Programului Erasmus+ KA131-HED (statele membre UE, SEE – Norvegia, Islanda și Liechtenstein, Turcia, Macedonia de Nord, Serbia)[1].

Lista cu universitățile partenere este disponibilă atât pe pagina web UAIC (https://www.uaic.ro/international/programul-erasmus/studenti/mobilitati-de-studiu-erasmus/), cât și pe website-ul facultății (www.sport.uaic.ro)

Mobilitatea de practică (SMT) de scurtă duratăo perioadă de stagiu în străinătate (nu cursuri urmate în cadrul unei universități) desfășurat de studenți, doctoranzi și viitori proaspăt absolvenți la[2]:

 • o instituție publică sau privată activă pe piața muncii, sau în domeniile educației, formării, tineretului, cercetării și inovației;
 • o organizație, o asociație, un ONG non-profit;
 • un organism care oferă servicii de orientare profesională, de consiliere profesională și de informare;
 • o instituție de învățământ superior dintr-un stat membru al UE sau dintr-o țară terță asociată la program care deține o ECHE sau o instituție de învățământ superior dintr-o țară terță care nu este asociată la program recunoscută de autoritățile competente, care a semnat acorduri interinstituționale cu partenerii săi dintr-un stat membru al UE sau dintr-o țară terță asociată la program înainte ca mobilitatea să aibă loc.

Mobilitățile Erasmus+ de practică includ și:

 • Stagii de asistență pentru viitoarele cadre didactice – „assistantships”;
 • Stagii de asistență pentru cercetare realizate în orice instituție de cercetare relevantă;
 • Digital Opportunity Traineeships[3] – desfășurate pentru obținerea de competențe digitale.

Pentru ofertele de mobilități de practică puteți consulta:

 De asemenea, studenții sunt încurajați să identifice oportunități pentru mobilități scurte, de studiu și/ sau practică Erasmus+ (școli de vară, stagii scurte în companii etc.).

Durata mobilităților de scurtă durată (SMS/SMT): între 5 și 30 zile de activitate în format fizic, la care se adaugă o componentă virtuală (obligatorie pentru ciclurile de studiu Licență și Master și opțională pentru ciclul de studiu Doctorat).

Criterii de eligibilitate:

Se pot înscrie la selecție:

– Studenții înmatriculați la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în orice an și la orice nivel de studiu, cetățeni români sau cetățeni ai altor state;

– Studenții care au beneficiat de mobilități în cadrul Programelor Socrates / LLP-Erasmus / Erasmus+) pot beneficia de noi mobilități numai cu condiția ca durata totală a acestora să nu depășească 12 luni/ ciclu de studiu;

numai pentru mobilități de practică: studenții și doctoranzii din anii terminali pot participa la selecții până la data  încheierii sesiunii de evaluare din semestrul al II-lea al anului terminal, respectiv până la data susținerii publice a tezei de doctorat, pentru stagii care au loc în primul an de după absolvire; aceștia vor avea statut de “selectat condiționat” și vor deveni “titulari” în momentul în care pot face dovada statutului de absolvent prin prezentarea unei adeverințe eliberate de facultate, respectiv a unei  adeverințe eliberate de Secretariatul Școlii Doctorale unde a fost înmatriculat sau de Biroul pentru Studiile Universitare de Doctorat. Aceste mobilități se pot efectua și finaliza în termen de un an de la absolvire.

Un student poate beneficia de mobilități de studiu și de practică Erasmus+ la fiecare nivel de studiu (licență, master, doctorat), însumând maximum 12 luni de mobilitate (studiu + practică) per nivel.

Documente necesare la dosarul de candidatură:

 •  Curriculum Vitae;
 • Scrisoare de motivație (maximum 1 pagină);
 • Atestatul de limbă / foaia matricolă din liceu / certificatul de competențe lingvistice obținut la examenul de Bacalaureat / situația școlară aferentă studiilor universitare la limba străină studiată (va rămâne în copie la dosarul de selecție al studentului);
 • Scrisoarea de invitație din partea universității / instituției gazdă unde se va desfășura mobilitatea (se acceptă o copie scanată transmisă prin email).

CV-ul și Scrisoarea de motivație vor fi prezentate în limba română și în limba de studiu a cursurilor, respectiv de lucru a activităților desfășurate în mobilitate.

Documente suplimentare, pentru studenții care nu au cetățenia unui stat membru UE:

 • copie a permisului de ședere pe teritoriul României; excepție de la această cerință fac studenții înmatriculați la UAIC – Extensiunea Bălți/ Chișinău.

Dosarele incomplete vor fi declarate respinse.

 Modalitatea de notare a dosarului:

 1. a) competențele lingvistice (20%);
 2. b) motivație (80%).

Selecția candidaților pentru mobilități de scurtă durată

 •  Selecțiile pentru mobilități Erasmus+ de scurtă durată se pot organiza pe tot parcursul anului academic, ori de câte ori studenții primesc confirmări din partea universităților/ instituțiilor;
 • Dosarele de candidatură se depun la coordonatorul Erasmus+ al facultății;
 • Candidații vor primi o confirmare a primirii candidaturii și, ulterior evaluării dosarului, rezultatele vor fi afișate conform procedurii facultății;
 • Eventualele contestații se pot trimite ulterior afișării rezultatelor către adresa de e-mail: asf.sport@uaic.ro

pentru a fi  analizate și soluționate în cel mai scurt timp de  către Comisia de soluționare a contestațiilor de la nivelul facultății.

Finanțare: Bursa Erasmus

1. Pentru studenții care NU se încadrează în categoria oportunități reduse (cei care beneficiază de bursă socială sau se califică pentru a beneficia conform Ordinului MEN 3392/2017 – Art. 6, paragraful 2, cei de etnie romă sau cei cu statut de refugiat):

 • 1.1  Dacă mijlocul de transport ales NU se încadrează în categoria „green travel”:
  • Valoarea bursei zilnice se stabilește în funcție de numărul de zile de activitate:
   • 70 Euro/zi: până la cea de a 14-a zi de activitate
   • 50 Euro/zi: între a 15-a zi și a 30-a zi de activitate
  • NU se decontează transportul
  • 2 zile de subzistență pentru transport (2 zile x 70 Euro/zi SAU 2 zile x 50 Euro/zi)
  • Sume suplimentare pentru participanții cu nevoi speciale.
 • 1.2. Dacă mijlocul de transport ales se încadrează în categoria „green travel”
  • Valoarea bursei zilnice se stabilește în funcție de numărul de zile de activitate:
   • 70 Euro/zi: până la cea de a 14-a zi de activitate
   • 50 Euro/zi: între a 15-a zi si a 30-a zi de activitate
  • NU se decontează transportul
  • 50 Euro pentru transport „green travel” (în cazul studenților care utilizează un mijloc de transport care produce mai puține emisii pentru marea parte a călătoriei, către/ dinspre țara gazdă)
  • cuantumul aferent a maximum 4 zilede subzistență pentru transport (în cazul studenților care utilizează un mijloc de transport care produce mai puține emisii pentru marea parte a călătoriei, către și dinspre țara gazdă – 4 zile x 70 Euro/zi SAU 4 zile x 50 Euro/zi)
  • Sume suplimentare pentru participanții cu nevoi special

2. Pentru studenții care se încadrează în categoria oportunități reduse (cei care beneficiază de bursă socială sau se califică pentru a beneficia conform Ordinului MEN 3392/2017 – Art. 6, paragraful 2, cei de etnie romă sau cei cu statut de refugiat):

 • 2.1 Dacă mijlocul de transport ales NU se încadrează în categoria „green travel”
  • Valoarea bursei zilnice se stabilește în funcție de numărul de zile de activitate:
   • 70 Euro/zi: până la cea de a 14-a zi de activitate
   • 50 Euro/zi: între a 15-a zi si a 30-a zi de activitate
  • 2 zile de subzistență pentru transport (2 zile x 70 Euro/zi SAU 2 zile x 50 Euro/zi)
  • Grantul de transport se calculează în funcție de distanța de deplasare conform tabelului următor, coloana „Transport standard – suma”:
Distanța de deplasare Transport standard – suma Transport „Green travel”
Între 10 și 99 KM 23 EUR  
Între 100 și 499 KM 180 EUR 210 EUR
Între 500 și 1999 KM 275 EUR 320 EUR
Între 2000 si 2999 KM 360 EUR 410 EUR
Între 3000 și 3999 KM 530 EUR 610 EUR
Între 4000 și 7999 KM 820 EUR  
8000 KM sau mai mult 1500 EUR  
  • 100 Euro pentru studenții care beneficiază de bursă socială sau se califică pentru a beneficia de bursă socială, cei de etnie romă sau cei cu statut de refugiat, pentru mobilitățile care NU depășesc 14 zile de activitate;
  • 150 Euro pentrustudenții care beneficiază de bursă socială sau se califică pentru a beneficia de bursă socială, cei de etnie romă sau cei cu statut de refugiat, pentru mobilitățile care depășesc 14 zile de activitate;
  • Sume suplimentare pentru participanții cu nevoi speciale.
 • 2.2. Dacă mijlocul de transport ales se încadrează în categoria „green travel”
  • Valoarea bursei zilnice se stabilește în funcție de numărul de zile de activitate:
   • 70 Euro/zi: până la cea de a 14-a zi de activitate
  • 50 Euro/zi: între a 15-a zi si a 30-a zi de activitate
  • 2 zile de subzistență pentru transport (2 zile x 70 Euro/zi SAU 2 zile x 50 Euro/zi)
  • Grantul de transport se calculează în funcție de distanța de deplasare conform tabelului de mai jos, coloana „Transport Green travel”:
Distanța de deplasare Transport standard – suma Transport „Green travel”
Între 10 și 99 KM 23 EUR  
Între 100 și 499 KM 180 EUR 210 EUR
Între 500 și 1999 KM 275 EUR 320 EUR
Între 2000 si 2999 KM 360 EUR 410 EUR
Între 3000 și 3999 KM 530 EUR 610 EUR
Între 4000 și 7999 KM 820 EUR  
8000 KM sau mai mult 1500 EUR  
  • Dacă este cazul, participanții care se încadrează în categoria „green travel” pot primi grant adițional de subzistență pentru max. 4 zile (în afara perioadei de mobilitate), pentru efectuarea călătoriei dus-întors;
  • 100 Euro pentrustudenții care beneficiază de bursă socială  sau se califică pentru a beneficia de bursă socială, cei de etnie romă sau cei cu statut de refugiat, pentru mobilitățile care NU depășesc 14 zile de activitate;
  • 150 Euro pentrustudenții care beneficiază de bursă socială sau se califică pentru a beneficia de bursă socială, cei de etnie romă sau cei cu statut de refugiat, pentru mobilitățile care depășesc 14 zile de activitate;
  • Sume suplimentare pentru participanții cu nevoi speciale.

 Observații!

Candidații selectați pentru mobilități Erasmus de scurtă durată ar putea avea nevoie să obțină o viză de ședere în străinătate în statele membre ale UE sau în țările terțe în care are loc mobilitatea.

Recomandăm solicitarea în avans a autorizațiilor necesare de la autoritățile competente (înainte de începerea mobilității), întrucât procesul poate dura câteva săptămâni.

Portalul UE privind imigrația conține informații generale cu privire la vizele și la permisele de ședere atât pe termen scurt, cât și pe termen lung: https://ec.europa.eu/immigration/.

 Recunoaștere

Absența de la ore în perioada mobilității va fi motivată, iar creditele ECTS obținute în urma mobilității vor fi recunoscute.

 Pentru informații suplimentare se recomandă:

 •  Participarea la sesiunile de informare organizate atât la nivel central, cât si la nivel de facultate (calendarul sesiunilor de informare poate fi accesat de la următorul link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_QSOlKXDbaEqpB11ehgOlepNwgfJKfBI/edit?usp=sharing&ouid=107760991956172677131&rtpof=true&sd=true.)
 • Contactarea coordonatorului Erasmus+ pentru mobilități de studiu și practică, dna./ dl. Alexandru Oprean, alexandruoprean@yahoo.com,  sau la  Laboratorul Anatomie. în timpul programului de consultații  10:00 – 12:00 (informații despre procedura de selecție, oferta de practică (sarcini, responsabilități, activități), eligibilitate, dosarul de candidatură.
 • Contactarea Biroului Erasmus+ din cadrul Serviciului Relații Internaționale, Rectorat:

[1] Se pot finanța mobilități și către state care nu sunt asociate la Programul Erasmus+ KA131-HED, în limita fondurilor disponible și cu condiția semnării prealabile a unui acord bilateral Erasmus.

[2] Următoarele tipuri de organizații nu sunt eligibile ca instituții gazdă în cazul deplasării studenților în scopul mobilității: instituțiile UE și alte organisme ale UE, inclusiv agenții specializate (lista exhaustivă a acestora este disponibilă pe site-ul – https://europa.eu/european-union/abouteu/institutions-bodies_ro); organizații care administrează programele UE, cum ar fi agențiile naționale Erasmus+ (pentru a se evita un posibil conflict de interese și/sau finanțarea dublă).

[3] Atunci când studentul sau proaspăt absolventul realizează una sau mai multe dintre următoarele activități pe durata mobilității: marketing digital; design grafic, mecanic sau arhitectural digital; dezvoltarea de aplicații, programe informatice, scripturi sau site-uri web; instalarea, întreținerea și gestionarea de sisteme și rețele IT; securitatea cibernetică; analiza, explorarea și vizualizarea de date; programarea și instruirea de roboți și aplicații ale inteligenței artificiale. Asistența generică pentru clienți, onorarea comenzilor, introducerea de date sau activitățile de birou nu fac parte din această categorie.

PROGRAMUL ERASMUS+ KA131-HED

Mobilități de practică de lungă durată

Apel deschis la candidaturi pentru studenți și doctoranzi în anul academic 2022 – 2023

În cadrul Programului Erasmus+ KA131-HED, mobilitățile de lungă durată  se pot desfășura în statele membre UE, SEE – Norvegia, Islanda și Liechtenstein, Turcia, Macedonia de Nord și Serbia[1].

Mobilitatea de practică ERASMUS+ reprezintă o perioadă de stagiu în străinătate (nu cursuri urmate în cadrul unei universități) desfășurată de studenți, doctoranzi și viitori proaspăt absolvenți la[2]:

 • o instituție publică sau privată activă pe piața muncii, sau în domeniile educației, formării, tineretului, cercetării și inovației;
 • o organizație, o asociație, un ONG non-profit;
 • un organism care oferă servicii de orientare profesională, de consiliere profesională și de informare;

Aici se includ și:

 • Stagii de asistență pentru viitoarele cadre didactice – „assistantships”;
 • Stagii de asistență pentru cercetare realizate în orice instituție de cercetare relevantă;
 • Digital Opportunity Traineeships[3] – desfășurate pentru obținerea de competențe digitale.

 Durata mobilităților de practică poate fi cuprinsă între 2 și 12[4] luni de activitate în format fizic.

Stagiile de practică Erasmus+ se pot desfășura pe toată durata anului academic sau pot include și o parte a anului academic următor.

Pentru oferte de mobilități de practică consultați:

 • Coordonatorul Erasmus+ pentru mobilități de practică de la facultate: Oprean Alexandru

Centralizator-coordonatori-Erasmus-SMS-SMP-STA_actualizat-1.pdf (uaic.ro)

Criterii generale de eligibilitate

 Se pot înscrie la selecție:

 • Studenții înmatriculați la zi/ învățământ la distanță/ învățământ cu frecvență redusă la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cetățeni români, cetățeni ai altor state participante la Programul Erasmus+ sau cetățeni ai altor state decât cele participante la Programul Erasmus+;
 • Studenții din anii I-II-III (IV) licență, I-II master, I-II-III și prelungiri doctorat;
 • Foști beneficiari ai unei mobilități de practică sau studiu în programele Socrates, LLP-Erasmus și/sau Erasmus+, numai dacă îndeplinesc criteriile sus-menționate și cu condiția ca durata totală a mobilităților (Socrates / LLP-Erasmus + și Erasmus+) să nu depășească 12 luni/ciclu de studii;
 • Studenții și doctoranzii din anii terminali selectați până la data încheierii sesiunii de evaluare/ examinări din semestrul al II-lea al anului terminal, respectiv până la data susținerii publice a tezei de doctorat, pentru stagii care au loc în primul an de după absolvire, au statut de “selectat condiționat”; ei devin “titulari” în momentul în care pot face dovada statutului de absolvent prin prezentarea unei adeverințe eliberate de facultate, respectiv a unei adeverințe eliberate de Secretariatul Școlii Doctorale unde a fost înmatriculat sau de Biroul pentru Studiile Universitare de Doctorat. Aceste mobilități se pot efectua și finaliza în termen de  un an de la absolvire.
 • Un student poate beneficia de mobilități de studiu și de practică Erasmus+ la fiecare nivel de studii (licență, master, doctorat), însumând maximum 12 luni de mobilitate (studiu + practică) per nivel.

Criterii academice de eligibilitate

 Pentru a fi eligibili pentru o mobilitate de practică Erasmus+, studenții trebuie:

 • să aibă punctajul ECTS la momentul selecției de minimum 50% din punctajul maxim posibil la momentul candidaturii, cu excepția studenților din anul I, semestrul I pentru care se va lua în considerare media de admitere la ciclul de studii la care sunt înmatriculați;
 • să ateste cunoașterea limbii de lucru de la instituția pentru care candidează prin prezentarea a cel puțin unuia dintre următoarele documente:
 1. a) atestat lingvistic[5];
 2. b) foaia matricolă din liceu (pentru studenții care au studiat o limbă străină în liceu);
 3. c) certificatul de competențe lingvistice obținut la examenul de Bacalaureat;
 4. d) situația școlară aferentă studiilor universitare, conform opțiunii candidatului și în funcție de limbile străine studiate.

Media aritmetică a notelor din liceu/ nota sau punctajul certificatului lingvistic de la Bacalaureat/ media aferentă studiilor universitare ori punctajul minim acceptat (pentru nivel minimum B1) trebuie să fie egal cu 80 % din nota sau punctajul maxim (ex: min. nota 8/10, 16/20 sau bine, în cazul calificativelor).

Excepție fac certificatele recunoscute internațional (tip DELF, DALF, Cambridge, TOEFL, IELTS, DELE, Goethe), obținute pentru un nivel minimum B1, pentru care se acceptă orice punctaj.

 • să obțină minimum nota 7 la interviul susținut în cadrul selecției desfășurate la facultate.

Modalitatea de calcul a punctajului ECTS:

Pentru calcularea punctajului ECTS se iau în considerare rezultatele obținute de candidat în semestrele încheiate din ciclul de studii la care este înmatriculat în momentul selecției, iar calculul se face astfel: ponderea sumei punctajelor ECTS pentru semestrele încheiate până în momentul selecției (A) raportate la punctajul ECTS maxim pentru perioada respectivă (B): Ax100/ B.

Documente necesare la dosarul de candidatură:

 

 • Curriculum Vitae (va rămâne la dosarul de selecție al studentului);
 • Scrisoare de motivație (1 pagină), în care să se precizeze: scopurile participării la un stagiu de practică în străinătate; motivele pentru participarea la selecția pentru un stagiu de practică într-o anumită organizație, într-un anumit sector (economic)/departament al organizației; disponibilitatea de a atinge scopurile stagiului de practică; înțelegerea nevoilor și așteptărilor organizației gazdă; țeluri în cariera personală (va rămâne la dosarul de selecție al studentului);
 • Atestatul de limbă/ foaia matricolă din liceu/ certificatul de competențe lingvistice obținut la examenul de Bacalaureat situația școlară aferentă studiilor universitare la limba străină studiată (va rămâne în copie la dosarul de selecție al studentului);
 • Extrasul din foaia matricolă pentru nivelul de studii la care este înmatriculat candidatul la momentul selecției eliberat de secretariatul facultății (numai cu semnătura facultății); acesta nu va fi solicitat de către candidat, ci de către coordonatorul Erasmus;
 • Confirmarea de primire/ accept din partea instituției gazda în cazul studenților care au identificat singuri un loc de practica ERASMUS+ (se accepta o copie scanata după original/ e-mail de confirmare).

Documente suplimentare, pentru studenții care nu au cetățenia unui stat membru UE:

 • o copie a permisului de ședere – excepție de la această cerință fac studenții de cetățenie moldoveană înmatriculați la UAIC – Extensiunile Bălți și Chișinău;

Toate documentele vor fi redactate în limba română, iar Curriculum Vitae și Scrisoarea de motivație vor fi prezentate și în limba de lucru a instituției pentru care optează candidatul.

Modalitatea de notare a dosarului:

 1. a) rezultatele academice – 50% din punctaj;
 2. b) competențele lingvistice – 30% din punctaj;
 3. c) interviul – 20% din punctaj;

Dosarele incomplete vor fi declarate respinse.

 Bursa ERASMUS

Studenții selectați vor primi bursa Erasmus ca o contribuție la costurile de încheiere a asigurărilor de sănătate, răspundere civilă și accidente la locul de muncă, ședere și de călătorie pe durata perioadei de mobilitate în străinătate.

Cuantumul lunar al bursei pentru mobilitățile de practică de lungă durată a fost stabilit la nivel național de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), în conformitate cu Ghidul Erasmus+, și se acordă în funcție de țara de destinație, astfel:

 • 750 Euro/ lună: Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Norvegia, Portugalia, Spania, Suedia, Țările de Jos.
 • 690 Euro/ lună: Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia.

Suplimentarea bursei Erasmus:

 • cu 250 Euro/lună pentru candidații care beneficiază de bursă socială[6] sau se califică pentru a beneficia conform Ordinului MEN 3392/2017 (Art. 6, paragraful 2), cei de etnie romă sau cei cu statut de refugiat;
 • cu 50 Euro pentru GREEN TRAVEL = utilizarea unui mijloc de transport care produce mai puține emisii pentru marea partea a călătoriei, către și dinspre țara gazdă (de ex. autobuz, tren sau mașina personală în regim de car-pooling – împărțirea călătoriilor cu mașina).
 • cu cuantumul aferent a maximum 4 zile (în afara perioadei de mobilitate), dacă este cazul, pentru efectuarea călătoriei dus-întors, cu un mijloc de transport ce se încadrează în categoria „green travel .
 • cu sumele acordate pe principiul costurilor reale, pentru participanții cu nevoi speciale, a căror condiție fizică, mentală sau de sănătate este de așa natură încât participarea la mobilitate nu este posibilă fără sprijin suplimentar, care necesită efectuarea unei vizite pregătitoare în vederea participării la mobilitate, precum și în cazul în care necesită însoțitor pe durata mobilității.

 Selecția candidaților pentru mobilități de lungă durată

 

 • Selecțiile pentru mobilități de practică Erasmus+ se pot organiza pe tot parcursul anului academic, ori de câte ori sunt identificate noi oportunități de practică la nivelul facultăților UAIC sau de către studenți.
 • Dosarele de candidatură se depun la coordonatorul Erasmus+ pe măsură ce candidații le întocmesc.
 • Candidații vor primi o informare de la coordonatorul Erasmus+ cu privire la data, ora și locul/platforma unde va avea loc interviul cu membrii comisiei de selecție de la nivelul Facultății (față – în – față sau online).
 • Afișarea rezultatelor se face în cel mai scurt timp după susținerea interviului.
 • Eventualele contestații se pot trimite ulterior afișării rezultatelor către adresa de e-mail oprean@uaic.ro pentru a fi analizate și soluționate în cel mai scurt timp de Comisia de soluționare a contestațiilor de la nivelul facultății.

 

Listele cu studenții admiși/selectați condiționat și respinși se afișează în termen de o zi de la rezolvarea eventualelor contestații.

 Observații!

         Candidații selectați pentru mobilități de practică Erasmus+ ar putea avea nevoie să obțină o viză de ședere în străinătate în țările eligibile Programului Erasmus+ KA131-HED și în care are loc mobilitatea.

Vă recomandăm insistent să solicitați în avans autorizațiile de la autoritățile competente (înainte de începerea mobilității), întrucât procesul poate dura câteva săptămâni.

Portalul UE privind imigrația conține informații generale cu privire la vizele și la permisele de ședere atât pe termen scurt, cât și pe termen lung: https://ec.europa.eu/immigration/

Pentru informații suplimentare se recomandă:

 

 • Participarea la sesiunile de informare pre și post selecție organizate atât la nivel central, cât si la nivel de facultate
 • Contactarea coordonatorului Erasmus+ pentru mobilități practică, dna./ dl. Oprean Alexandru ,  alexandruoprean@yahoo.com sau la  Anat. în timpul programului de consultații  10:00 – 12:00 (informații despre procedura de selecție, oferta de practică (sarcini, responsabilități, activități), eligibilitate, dosarul de candidatură.
 • Contactarea Biroului Erasmus+ din cadrul Serviciului Relații Internaționale, Rectorat – dna. Petronela SPIRIDON-URSU, spiridon@uaic.ro, tel. 0232-201812 (informații despre dosarul de candidatură, eligibilitate, contract financiar, documente post-stagiu etc.)

Consultarea:

Afișat astăzi, 01/10/2022  la avizierul secretariatului, pagina de Facebook a facultății:  UAIC.FEFS și website-ul facultăţii: www.sport.uaic.ro

 Coordonator Erasmus+ Lect. Oprean Alexandru

Semnătură

[1] Se pot finanța mobilități și către state partenere Programului Erasmus+ KA131-HED, în limita fondurilor disponible și cu condițiia semnării prealabile a unui acord bilateral Erasmus; acestea vor face obiectul unui apel separat la mobilități Erasmus.

[2] Următoarele tipuri de organizații nu sunt eligibile ca organizații gazdă în cazul mobilității studenților în scopul stagiilor: instituțiile UE și alte organisme ale UE, inclusiv agenții specializate (lista exhaustivă a acestora este disponibilă pe site-ul – https://europa.eu/european-union/abouteu/institutions-bodies_ro); organizații care administrează programele UE, cum ar fi agențiile naționale Erasmus+ (pentru a se evita un posibil conflict de interese și/sau finanțarea dublă).

[3] Atunci când studentul sau proaspăt absolventul realizează una sau mai multe dintre următoarele activități pe durata mobilității: marketing digital; design grafic, mecanic sau arhitectural digital; dezvoltarea de aplicații, programe informatice, scripturi sau site-uri web; instalarea, întreținerea și gestionarea de sisteme și rețele IT; securitatea cibernetică; analiza, explorarea și vizualizarea de date; programarea și instruirea de roboți și aplicații ale inteligenței artificiale. Asistența generică pentru clienți, onorarea comenzilor, introducerea de date sau activitățile de birou nu fac parte din această categorie.

[4] Perioada mobilității se calculează conform regulilor Programului Erasmus+ stabilite de Comisia Europeană, care precizează că o lună de mobilitate Erasmus+ are 30 de zile, indiferent de numărul de zile calendaristice (28, 29, 30 sau 31 zile) ale lunii respective.

[5] Dacă nu aveți deja un atestat de limbă, câteva posibilități pentru susținerea unui test în Iași  sunt:

 • Institutul Cultural Francez Iași, Bd. Carol I, nr. 26 (franceză);
 • Centrul Cultural German Iași, Str. Lascăr Catargi, nr.38 (germană);
 • Centrul Cultural al Americii Latine şi Caraibelor Iaşi, Corp O – Universitatea Alexandru Ioan Cuza (spaniolă);
 • Centrul de Limbi Străine al Facultății de Litere;
 • EuroEd Iași, Str Florilor, nr. 1C (engleză, franceză, italiană, spaniolă).

[6] Dosarele de bursă socială se depun  la Secretariatul facultății conform calendarului stabilit la începutul anului academic. Pentru lista completă a documentele necesare la dosarul pentru bursa socială, accesati website-ul facultații la următorul link:……………………………………….

Go to Top