Finalizare Studii

Acasa/Studenți/Finalizare Studii
Finalizare Studii2022-01-12T17:51:34+03:00

Examenul de licență

Examenul de licență constă din două probe:

  • Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate
  • Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă

Începând cu anul 2015 proba de Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate se va desfășura sub formă scrisă (test grilă).

– Tematica examen finalizare studii (licenţă) EFS – începând cu iulie 2020
– Tematica examen finalizare studii (licenţă) SPM – începând cu iulie 2020
– Tematica examen finalizare studii (licenţă) KMS – începând cu iulie 2020

Titluri propuse pentru Lucrarea de Licență 2020-2021

Examen de disertație

Finalizarea studiilor de masterat constă în prezentarea și susținerea lucrării de disertație.

Titluri propuse pentru Lucrarea de Disertație 2020-2021

Examen de licenţă – sesiunea FEBRUARIE 2022

Perioada de înscriere: 21 – 23 februarie 2022

Desfăşurarea examenului de licenţă 25 – 27 februarie 2022

Pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor, absolvenţii trebuie să depună la secretariatul facultăţii următoarele documente:

a) cererea tip;

b) acordul cu privire la înregistrarea audio/video a examenului de finalizare a studiilor;

c) lucrarea de licenţă, avizată de coordonatorul ştiinţific şi însoţită de „Declaraţia privind autenticitatea lucrării de licenţă”; declaraţia se va lega ca ultimă pagină a lucrării;

d) un CD/stick USB de memorie – cu lucrarea de licenţă in extenso şi rezumatul lucrării, ambele în format pdf;

e) copie după certificatul de naştere;

f) copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);

g) copie după un act oficial de identitate (buletin/carte de identitate/paşaport, după caz);

h) Diploma de Bacalaureat sau echivalentă, în original (dacă nu este la dosarul personal);

i) Atestatul de recunoaştere a diplomelor, eliberat de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (bacalaureat/licenţă), acolo unde este cazul;

j) chitanţa de achitare a taxei în caz de repetare a examenului de licenţă (200 lei).

 

Examen de disertaţie – sesiunea FEBRUARIE 2022

Perioada de înscriere: 21 – 23.02.2022

Desfăşurarea examenului de disertaţie : 25 – 27.02.2022

Pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor, absolvenţii trebuie să depună la secretariatul facultăţii următoarele documente:

a) cererea tip;

b) acordul cu privire la înregistrarea audio/video a examenului de finalizare a studiilor;

c) lucrarea de disertaţie, avizată de coordonatorul ştiinţific şi însoţită de „Declaraţia privind autenticitatea lucrării de disertaţie” – declaraţia se va lega ca ultimă pagină a lucrării;

d) un CD/stick USB de memorie – cu lucrarea de disertaţie in extenso şi rezumatul lucrării, ambele în format pdf;

e) copie după certificatul de naştere;

f) copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);

g) copie după un act oficial de identitate (buletin/carte de identitate/paşaport, după caz);

h) Diploma de Bacalaureat sau echivalentă, în original (dacă nu este la dosarul personal);

i) Diploma de Licenţă şi Suplimentul la Diplomă/Foaia Matricolă în original (dacă nu este la dosarul personal);

j) Atestatul de recunoaştere a diplomelor, eliberat de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (bacalaureat/licenţă), acolo unde este cazul;

k) chitanţa de achitare a taxei în caz de repetare a examenului de disertaţie (200 lei).

Precizări

Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc adeverinţe de absolvire. Adeverinţa de absolvire a studiilor conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma şi conţine informaţiile următoare:
a) domeniul de studii universitare;
b) programul de studii/specializarea;
c) perioada de studii;
d) media de finalizare a studiilor;
e) statutul de acreditare/autorizare provizorie, forma de învăţământ, limba de predare, numărul de credite şi actul normativ care le stabileşte (Hotărârea Guvernului, ordin al ministrului, după caz).
În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe urmează procedurile legale privind eliberarea duplicatelor actelor de studii.
Eliberarea Adeverinţei de absolvire/licenţă/disertaţie se va face după aproximativ 5 zile de la finalizarea examenului de absolvire/licenţă/ disertaţie.
Diploma de absolvire/licenţă/disertaţie şi suplimentul la diplomă se vor elibera aproximativ după 1 an de la susţinerea examenului, de către Biroul Acte de Studii şi Perfecţionare Preuniversitară din cadrul Universităţii (Corp A, Rectorat, etajul II, tel. 0232-201822 sau tel. 0232-201120) http://www.uaic.ro/organizare/biroul-acte-de-studii-si-perfectionare-preuniversitara/

Go to Top