Finalizare Studii

Acasa/Studenți/Finalizare Studii
Finalizare Studii2023-05-24T15:56:42+03:00

Examenul de licență

Examenul de licență constă din două probe:

 • Proba 1: Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate
 • Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă

Proba 1: Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate se va desfășura sub formă scrisă (test grilă)
(conform Anexa III la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă, disertaţie şi absolvire (sesiunile: iunie-iulie 2023, septembrie 2023 și februarie 2024)

– Tematica examen finalizare studii (licenţă) EFS – începând cu iulie 2020
– Tematica examen finalizare studii (licenţă) SPM – începând cu iulie 2020
– Tematica examen finalizare studii (licenţă) KMS – începând cu iulie 2020

Examen de disertație

Finalizarea studiilor de masterat constă în prezentarea și susținerea lucrării de disertație.

Examenul de licență, sesiunea Iunie-Iulie 2023

 • perioada de înscriere: 19 – 22.06.2023

Pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor, absolvenţii trebuie să depună la secretariatul facultăţii următoarele documente:

 1. cererea tip (Anexa I);
 2. lucrarea de licenţă, avizată de coordonatorul ştiinţific şi însoţită de „Declaraţia privind autenticitatea lucrării de licenţă” (Anexa II)
 3. copie după certificatul de naştere;
 4. copie după un act de identitate (buletin/carte de identitate/paşaport, după caz);
 5. copie după certificatul de căsătorie / documentul care atestă schimbarea numelui / hotărâre de adopție (dacă este cazul);
 6. Diploma de Bacalaureat sau echivalentă, în original (dacă nu este la dosarul personal);
 7. Atestatul de recunoaştere a diplomelor, eliberat de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (bacalaureat/licenţă), acolo unde este cazul;
 8. chitanţa de achitare a taxei în caz de repetare a examenului de licenţă (200 lei).
 9. stick USB de memorie – cu lucrarea de licenţă in extenso şi rezumatul lucrării, ambele în format pdf;
 • desfăşurarea examenului de licenţă:

Specializare / Denumire probă Data Ora de începere Sala
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ
Proba 1 (scris): Cunoștințe fundamentale și de specialitate – Elemente de știința sportului și a educației fizice 27.06.2023 09.00 DEF 1 + DEF 2
Proba 2 (oral): Prezentarea și susținerea lucrării de licență 29-30.06.2023 08.00 CM 1
SPORT ŞI PERFORMANŢĂ MOTRICĂ
Proba 1 (scris): Cunoștințe fundamentale și de specialitate – Bazele generale ale antrenamentului sportiv 27.06.2023 09.00 Cabinet Anatomie
Proba 2 (oral): Prezentarea și susținerea lucrării de licență 30.06.2023 08.00 CM 2
KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ
Proba 1 (scris): Cunoștințe fundamentale și de specialitate – Bazele teoretice și metodice ale kinetoterapiei 30.06.2023 09.00 DEF 1 + DEF 2
Proba 2 (oral): Prezentarea și susținerea lucrării de licență 02-03.07.2023 08.00 Cabinet Anatomie

Regulamentul privind organizarea și desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă, disertaţie şi absolvire (sesiunea iunie-iulie/septembrie 2023

şi februarie 2024) poate fi studiat pe site-ul Universităţii la link-ul

https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2022/02/SS_Reg-finalizare-studii_2022-BECA.pdf

Examenul de disertație, sesiunea Iunie-Iulie 2023

 • perioada de înscriere: 19 – 22.06.2023

Pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor, absolvenţii trebuie să depună la secretariatul facultăţii următoarele documente:

 1. cererea tip (Anexa I);
 2. lucrarea de disertaţie, avizată de coordonatorul ştiinţific şi însoţită de „Declaraţia privind autenticitatea lucrării de disertatie” (Anexa II)
 3. copie după certificatul de naştere;
 4. copie după un act de identitate (buletin/carte de identitate/paşaport, după caz);
 5. copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 6. Diploma de Bacalaureat sau echivalentă, în original (dacă nu este la dosarul personal);
 7. Diploma de Licenţă şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă, în original (dacă nu este la dosarul personal);
 8. Atestatul de recunoaştere a diplomelor, eliberat de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (bacalaureat/licenţă), acolo unde este cazul;
 9. CD/DVD/stick USB de memorie – cu lucrarea de disertaţie in extenso şi rezumatul lucrării, ambele în format pdf;
 • desfăşurarea examenului de disertație:

Programul de master Data Sala Ora de începere
“Fitness şi Estetică Corporală”

“Activităţi Sportive de Timp Liber şi Sporturi Extreme”

“Management şi Marketing în Sport”

26.06.2023 CM 2 16.30
“Educaţie Fizică şi Sportivă Şcolară” 26.06.2023 CM 1 13.30
“Kinetoterapia în Traumatologia Sportivă” 06 – 07.07.2023 Cabinet Kinetoterapie 9.00
“Kinetoterapia în Traumatologia Sportivă (la Chişinău)” 04 – 05.07.2023 Chişinău

Regulamentul privind organizarea și desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă, disertaţie şi absolvire (sesiunea iunie-iulie/septembrie 2023

şi februarie 2024) poate fi studiat pe site-ul Universităţii la link-ul

https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2022/02/SS_Reg-finalizare-studii_2022-BECA.pdf

Precizări

Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc adeverinţe de absolvire. Adeverinţa de absolvire a studiilor conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma şi conţine informaţiile următoare:
a) domeniul de studii universitare;
b) programul de studii/specializarea;
c) perioada de studii;
d) media de finalizare a studiilor;
e) statutul de acreditare/autorizare provizorie, forma de învăţământ, limba de predare, numărul de credite şi actul normativ care le stabileşte (Hotărârea Guvernului, ordin al ministrului, după caz).
În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe urmează procedurile legale privind eliberarea duplicatelor actelor de studii.
Eliberarea Adeverinţei de absolvire/licenţă/disertaţie se va face după aproximativ 5 zile de la finalizarea examenului de absolvire/licenţă/ disertaţie.
Diploma de absolvire/licenţă/disertaţieşi suplimentul la diplomă se vor elibera aproximativ după 1 an de la susţinerea examenului, de către Biroul Acte de Studii şi Perfecţionare Preuniversitară din cadrul Universităţii (Corp A, Rectorat, etajul II, tel. 0232-201822 sau tel. 0232-201120) http://www.uaic.ro/organizare/biroul-acte-de-studii-si-perfectionare-preuniversitara/

Go to Top