Finalizare Studii

Acasa/Studenți/Finalizare Studii
Finalizare Studii2022-11-15T16:22:16+03:00

Examenul de licență

Examenul de licență constă din două probe:

 • Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate
 • Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă

Începând cu anul 2015 proba de Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate se va desfășura sub formă scrisă (test grilă).

– Tematica examen finalizare studii (licenţă) EFS – începând cu iulie 2020
– Tematica examen finalizare studii (licenţă) SPM – începând cu iulie 2020
– Tematica examen finalizare studii (licenţă) KMS – începând cu iulie 2020

Modele de test grilă

Titluri propuse pentru Lucrarea de Licență 2020-2023

Examen de disertație

Finalizarea studiilor de masterat constă în prezentarea și susținerea lucrării de disertație.

Titluri propuse pentru Lucrarea de Disertație 2020-2023

Model cerere elaborare lucrare licenta disertatie 2022

EXAMEN DE LICENŢĂ

sesiunea FEBRUARIE 2023

 • perioada de înscriere: 14 – 17.02.2023

Pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor, absolvenţii trebuie să depună la secretariatul facultăţii următoarele documente:

 1. cererea tip;
 2. lucrarea de licenţă, avizată de coordonatorul ştiinţific şi însoţită de „Declaraţia privind autenticitatea lucrării de licenţă”
 3. stick USB de memorie – cu lucrarea de licenţă in extenso şi rezumatul lucrării, ambele în format pdf;
 4. copie după certificatul de naştere;
 5. copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 6. copie după un act oficial de identitate (buletin/carte de identitate/paşaport, după caz);
 7. Diploma de Bacalaureat sau echivalentă, în original (dacă nu este la dosarul personal);
 8. Atestatul de recunoaştere a diplomelor, eliberat de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (bacalaureat/licenţă), acolo unde este cazul;
 9. chitanţa de achitare a taxei în caz de repetare a examenului de licenţă (200 lei).
 • desfăşurarea examenului de licenţă (față-în-față): 21.02.2023

Regulamentul privind organizarea și desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă, disertaţie şi absolvire (sesiunea iunie-iulie 2022

şi februarie 2023) poate fi studiat pe site-ul Universităţii la link-ul:

https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2022/02/SS_Reg-finalizare-studii_2022-BECA.pdf

EXAMEN DE DISERTAŢIE

sesiunea FEBRUARIE 2023

 • perioada de înscriere: 14 – 17.02.2023

Pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor, absolvenţii trebuie să depună la secretariatul facultăţii următoarele documente:

 1. cererea tip;
 2. lucrarea de disertaţie, avizată de coordonatorul ştiinţific şi însoţită de „Declaraţia privind autenticitatea lucrării de disertaţie”;
 3. stick USB de memorie – cu lucrarea de disertaţie in extenso şi rezumatul lucrării, ambele în format pdf;
 4. copie după certificatul de naştere;
 5. copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 6. copie după un act oficial de identitate (buletin/carte de identitate/paşaport, după caz);
 7. Diploma de Bacalaureat sau echivalentă, în original (dacă nu este la dosarul personal);
 8. Diploma de Licenţă şi Suplimentul la Diplomă/Foaia Matricolă în original (dacă nu este la dosarul personal);
 9. Atestatul de recunoaştere a diplomelor, eliberat de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (bacalaureat/licenţă), acolo unde este cazul;
 10. chitanţa de achitare a taxei în caz de repetare a examenului de disertaţie (200 lei).
 • desfăşurarea examenului de disertaţie (faţă-în-faţă): 21.02.2023

  Regulamentul privind organizarea și desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă, disertaţie şi absolvire (sesiunea iunie-iulie / septembrie 2022 şi februarie 2023) poate fi studiat pe site-ul Universităţii la link-ul:

https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2022/02/SS_Reg-finalizare-studii_2022-BECA.pdf

Precizări

Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc adeverinţe de absolvire. Adeverinţa de absolvire a studiilor conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma şi conţine informaţiile următoare:
a) domeniul de studii universitare;
b) programul de studii/specializarea;
c) perioada de studii;
d) media de finalizare a studiilor;
e) statutul de acreditare/autorizare provizorie, forma de învăţământ, limba de predare, numărul de credite şi actul normativ care le stabileşte (Hotărârea Guvernului, ordin al ministrului, după caz).
În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe urmează procedurile legale privind eliberarea duplicatelor actelor de studii.
Eliberarea Adeverinţei de absolvire/licenţă/disertaţie se va face după aproximativ 5 zile de la finalizarea examenului de absolvire/licenţă/ disertaţie.
Diploma de absolvire/licenţă/disertaţie şi suplimentul la diplomă se vor elibera aproximativ după 1 an de la susţinerea examenului, de către Biroul Acte de Studii şi Perfecţionare Preuniversitară din cadrul Universităţii (Corp A, Rectorat, etajul II, tel. 0232-201822 sau tel. 0232-201120) http://www.uaic.ro/organizare/biroul-acte-de-studii-si-perfectionare-preuniversitara/

Go to Top