Grad didactic I

Acasa/Perfecționare/Grad didactic I
Grad didactic I2023-01-20T14:36:04+03:00

Examen de acordare a GRADULUI DIDACTIC I


Seria 2023-2025

COLOCVIUL DE ADMITERE la

GRADUL DIDACTIC I în învăţământul preuniversitar

  • Înscrierea la Colocviul de admitere la Gradul didactic I, seria: 2023-2025:

Candidaţii vor transmite în perioada: 25 – 31 ianuarie 2023, prin e-mail (la adresa: sairinei@uaic.ro), următoarele documente:

  • Cerere privind opţiunea pentru tema lucrării metodico-ştiinţifice (descarca cerere);
  • Bibliografia minimală privitoare la tema aleasă;
  • Planul/abstractul lucrării;
  • Dovada achitării taxei de susţinere a colocviului în vederea acordării gradului didactic I, în cuantum de 200 lei (HS nr. 13/30.05.2013)

(taxa se achită numai la filialele BRD, în contul: RO68BRDE240SV89534452400, cod taxă: 105, forma de şcolaritate: 01-licenţă zi, zona: Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport).

În cazul în care, candidatul înscris la Colocviul de admitere la gradul didactic I, nu s-a prezentat sau nu a promovat probele acestui examen, cuantumul taxei de admitere şi susţinere a colocviului în vederea acordării gradului didactic I  nu se restituie.

COLOCVIUL de admitere

se va susţine pe data de 10 februarie 2023, ora 9.00

Colocviul de admitere la gradul didactic I se va desfăşura online, pe platforma UAIC CISCO WEBEX, pe data de 10 februarie 2023, la ora 9.

Candidaţii se vor conecta la ora 8 45 la platforma UAIC CISCO WEBEX, accesând următorul link:

Meeting link:

https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=ma4b3a421b0e4466b44d47cf3684d979b

Meeting number:

2734 287 6407

Meeting password:

v8XcxM

Evaluarea candidaţilor se va realiza prin „admis” / „respins” sau „absent”.

„Lista candidati – colocviu de admitere la gradul didactic I

Tematica de specialitate pentru obţinerea gradului didactic I (fisier pdf)

Normele privind organizarea şi desfăşurarea colocviului de admitere la gradul didatic I în îmvăţământul preuniversitar, seria 2023-2025, pot fi descărcate de pe site-ul Universităţii : https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2022/11/Norme_organizare_desfasurare_colocviu_gradul-I__2023_site.pdf  

Seria 2022-2024

Repartizarea candidaţilor admişi la colocviul de grad didactic I (sesiunea februarie 2022) pe coordonatori ştiinţifici

Depunerea lucrărilor metodico-ştiinţifice cu avizul scris al conducătorului ştiinţific (forma scrisă, legată tip carte şi pe suport electronic, respectiv pe CD, format PDF) se face la secretariatul facultăţii până la data de 30 august 2023, cu dovada achitării taxei de depunere a lucrării de gradul I în valoare de 150 lei, plătibilă la orice unitate BRD în contul: RO68BRDE240SV89534452400, cu următoarele precizări: Taxă depunere lucrare grad I – cod 106 / forma de învăţământ – 01/ zona: se specifică Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport.

Declaraţie autenticitate Gradul I 2022-2024

Seria 2021-2023

Rezultatele evaluarii lucrarilor metodico-stiintifice depuse, grad didactic I, pe conducători ştiinţifici

Repartizarea candidaţilor admişi la colocviul de grad didactic I (sesiunea februarie 2021) pe coordonatori ştiinţifici

Depunerea lucrărilor metodico-ştiinţifice cu avizul scris al conducătorului ştiinţific (forma scrisă, legată tip carte şi pe suport electronic, respectiv pe CD, format PDF) se face la secretariatul facultăţii până la data de 30 august 2022, cu dovada achitării taxei de depunere a lucrării de gradul I în valoare de 150 lei, plătibilă la orice unitate BRD în contul: RO68BRDE240SV89534452400, cu următoarele precizări: Taxă depunere lucrare grad I – cod 106 / forma de învăţământ – 01/ zona: se specifică Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport.

Declaraţie autenticitate Gradul I 2021-2023


Informaţii referitoare la examenul de acordare a gradului didactic I

Lucrările metodico-ştiinţifice depuse se înregistrează, cu număr şi dată, la secretariatul facultăţii. Candidatul are obligaţia de a depune un exemplar din lucrare şi la biblioteca sau cabinetul metodic din cadrul instituţiei de învăţământ preuniversitar unde urmează să se desfăşoare inspecţia specială şi susţinerea lucrării, pentru a fi consultată de membrii comisiei metodice.

În cazul în care lucrarea nu este avizată pentru depunere, conducătorul ştiinţific are obligaţia de a preciza motivele respingerii. Candidaţii ale căror lucrări nu au fost avizate pot să depună contestaţie în termen de două zile de la data limită de depunere a lucrărilor. Contestaţiile se rezolvă în termen de trei zile de la data depunerii.

Conducătorii ştiinţifici au obligaţia de a întocmi, pentru fiecare lucrare condusă, referatul de acceptare/neacceptare a lucrării pentru a fi susţinută.

Proba de elaborare a lucrării metodico-ştiinţifice este evaluată printr-o notă de la 10 la 1, exprimată printr-un număr întreg sau cu zecimale. Nota este acordată de conducătorul ştiinţific şi este înscrisă la finalul referatului întocmit de acesta pentru fiecare lucrare condusă. Pentru a fi acceptată la susţinere, lucrarea trebuie să primească cel puţin nota 9 (nouă). Candidaţii care nu au primit nota minimă se consideră respinşi la examenul pentru gradul didactic I şi nu pot susţine probele următoare, respectiv inspecţia specială şi susţinerea lucrării. Rezultatele evaluării lucrărilor metodico-ştiinţifice se aduc la cunoştinţa candidaţilor, prin afişare, cu menţiunea acceptată/neacceptată la susţinere. Candidaţii respinşi la proba de elaborare a lucrării metodico-ştiinţifice pot să depună contestaţie în termen de 48 de ore de la data şi ora afişării rezultatelor. Contestaţiile se rezolvă în termen de trei zile de la data depunerii. Contestaţiile se analizează şi se rezolvă de către comisii constituite în mod special în acest scop.

La inspecţia specială candidatul trebuie să obţină minim nota 8 (opt), condiţie obligatorie pentru accesul la susţinerea lucrării metodico – ştiinţifice. Nota obţinută la această probă nu se ia în consideraţie la calculul notei de promovare a examenului de acordare a gradului didactic I.

La proba care constă în susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice, nota medie de promovare este 9 (nouă). Nota de promovare (media generală) a examenului de acordare a gradului didactic I se calculează ca medie aritmetică a notei acordate de conducătorul ştiinţific pentru recenzia lucrării metodico-ştiinţifice şi a notei obţinute de candidat la proba de susţinere a lucrării metodico – ştiinţifice.

Media minimă de promovare a examenului de acordare a gradului didactic I este nota 9 (nouă).

Go to Top