Burse

Burse2024-04-10T09:23:29+03:00

NOUTĂȚI BURSE AN UNIV. 2023/2024

Eventualele nelămuriri / contestaţii privind listele cu bursieri vă rugăm să le adresaţi la secretariatul facultăţii până la data de 27.11.2023, ora 15.

Extras din „”Regulamentul privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii din ciclurile de studii universitare de licenţă şi master înmatriculaţi la Universitatea „”Alexandru Ioan Cuza”” din Iaşi””” aprobat în şedinţa Senatului UAIC din 16.11.2023

https://www.sport.uaic.ro/studenti/burse/     

https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2023/11/regulament-burse_noiembrie-2023.pdf 

Bursele, ca toate drepturile băneşti cuvenite studenţilor înmatriculaţi la UAIC, se plătesc exclusiv prin virament bancar, în conturile de card ale acestora (art.44)

Studenţii bursieri au obligaţia de a depune la secretariatele facultăţilor unde sunt înmatriculaţi, …, documentele ce conţin datele contului bancar personal (adresa/scrisoarea de emitere a contului sau un extras de cont) (art. 45)

Studenţii care au beneficiat de bursă şi în semestrele anterioare, nu mai au obligaţia îndeplinirii prevederilor de la art.46, decât în situaţia în care şi-au închis contul respectiv şi au deschis altul, asigurându-se de reactualizarea informaţiilor existente la Biroul Probleme Sociale – Compartimentul Burse al UAIC (art. 46)

Afişat, 23.11.2023, ora 9.00     

Criteriilor generale de acordare a burselor

Potrivit Ordinului nr.6463/02.10.2023privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă, bursele de ajutor social se acordă, conform următoarelor priorităţi şi criterii: 

a)studenţilor orfani de unul sau ambii părinți, studenții care provin din familii monoparentale sau studenții proveniți din centre de plasament și care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;

b)studenții bolnavi de tuberculoză, care se află în evidența unităților medicale, pe perioada tratamentului tuberculostatic, diabet insulinonecesitant, boli maligne, sindroame de malabsorbție severe, boala cronică de rinichi în program de dializă, astm bronșic persistent, moderat sau sever, epilepsie grand mal, cardiopatii congenitale, hepatită cronică cu fibroză avansată (stadiul F3 sau F4), glaucom, miopie gravă, boli imunologice autoimune forme severe, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice severe care necesită tratament continuu sau spitalizări frecvente, surditate bilaterală, fibroză chistică, cei infectaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor şi încadraţi într-un grad de invaliditate, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;

c)studenţilor a căror familie nu a realizat în cele 12 luni (octombrie 2022 – septembrie2023) un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.

           În vederea acordării burselor sociale, studenţii trebuie să depună următoarele documente justificative pe baza cărora se realizează încadrarea în unul dintre tipurile de burse oferite:

a)cererea solicitantului (anexa 1), însoţită de o declaraţie pe propria răspundere privind veniturile nete, cu caracter permanent, obţinute pe ultimele 12 luni anterioare cererii, realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit (anexa 2) şi acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei (anexele 3A și 3B);

b)pentru situaţiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situaţia exactă a familiei acestuia. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care nimeni din familia studentului, incluzându-l şi pe acesta, nu realizează venituri sau cel puţin un părinte al studentului lucrează sau domiciliază în străinătate;

c)copii de pe certificatul/certificatele de deces al/ale părintelui/părinţilor, de pe acte de stare civilă/decizia instanţei de menţinere a stării de arest/raportul de anchetă socială în cazul părinţilor dispăruţi, dacă este cazul;

d) certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluţia şi tabloul clinic al problemei medicale decare suferă studentul şi care se încadrează în prevederile  b) de la beneficiarii burselor sociale .

Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizează până la împlinirea vârstei de 26 de ani. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile nete cu caracter permanent realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit. Prin venituri nete se înţelege totalitatea sumelor primite/realizate de persoana singură, respectiv de fiecare membru al familiei, reprezentând valoarea obţinută după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

           Pentru studenţii cu vârsta între 26 şi 35 de ani, venitul lunar mediu net se va calcula ţinând cont doar de veniturile personale ale acestora şi ale persoanelor pe care le au în grijă, precum copii, soţie etc., în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

        Sintagma „familie monoparentală desemnează familia formată din persoana singură şi copilul/copiii aflat/aflaţi în întreţinere, în vârstă de până la 18 ani sau de până la 26 de ani pentru cei care urmează o formă de învăţământ — cursuri de zi, organizată potrivit legii, şi care locuiesc şi gospodăresc împreună.

        Prin persoană singură din familia monoparentală” se înţelege persoana care se află în una dintre următoarele situaţii:

a) este necăsătorită;

b) este văduvă;

c) este divorţată;

d) al/a cărei/cărui soţ/soţie este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;

e) al/a cărei/cărui soţ/soţie se află în una dintre situaţiile prevăzute la  178 lit. c) sau d) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f) al/a cărei/cărui soţ/soţie este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;

g) a fost numită tutore sau i s-au încredinţat ori dat în plasament unul sau mai mulţi copii şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la  a)—e).

                    Se asimilează termenului „familie” şi persoana/persoanele care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada absenţei părinţilor sau tutorelui, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care locuieşte/locuiesc împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa/lor.

  Bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte se poate acorda, la cerere,  în cuantumul lunar al unei burse de ajutor social, de două ori în decursul unui an universitar, studenţilor cu unul sau ambii părinţi decedaţi, studenților care provin din familii monoparentale, studenților proveniți din centrele de plasament sau studenţilor defavorizaţi din punct de vedere socioeconomic, a căror familie nu a realizat în cele 12 luni (octombrie 2022 – septembrie 2023) dinaintea depunerii cererii un venit lunar net mediu pe membru de familie mare mare de 50% din salariul minim net la nivel naţional (949 lei).

Studenţii care solicită această categorie de bursă ataşează, la dosarul pentru bursa de ajutor social, o cerere separată, analiza dosarului realizându-se o singură dată.

            Bursele sociale se acordă pe durata legală a programului de studii, până la împlinirea vârstei de 35 de ani.

 Perioada care se ia în calcul la stabilirea venitului net pe membru de familie: octombrie 2022 – septembrie 2023.

 Salariul minim net pe economie care se ia în calcul, pentru stabilirea venitului minim net pe membru de familie, în vederea acordării burselor sociale pentru semestrul I al anului universitar 2023-2024 este de 1.898 lei/lună.

Dosarele se depun la secretariatele facultăţilor până pe 31.10.2023        

Pentru verificarea respectării criterilor de acordare a bursei este necesar acordul olograf al studentului/studentei și membrilor familiei după caz, privind prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date conform prevederilor Regulamenului UE 2016/679  – GDPR  (Anexa 3 A și B).

 Listele nominale cu studenţii facultăţii beneficiari de burse sociale/ocazionale aferente noului an/semestru vor fi transmise atât în fișier Excel cât şi letric (sub semnătura membrilor comisiei de burse a facultăţii şi cu avizul Decanatului) la Birou Probleme Sociale.

 Listele vor avea inserată menţiunea că toţi studenţii beneficiari propuşi se încadrează în cerinţele legislației în vigoare.

             În situaţia în care personalul instituţiei are suspiciuni privind îndeplinirea condiţiilor de acordare a bursei sociale, rectorul sesizează situaţia autorităţilor publice locale, în vederea efectuării unei anchete sociale.

Go to Top