EdMedia2021-09-29T10:52:05+03:00

CREAȚI-VĂ POVESTEA CU EdMedia

După mai bine de 2,5 ani de implementare, proiectul EdMedia, finanțat de Erasmus + Sport, se încheie la finalul lunii septembrie, cu scopul principal de a schimba în mod proactiv atitudinea față de cariera dublă a sportivilor prin modelarea deliberată a unei imagini pozitive și încurajarea organizațiilor sportive să urmărească implementarea ghidurilor UE privind cariera dublă a sportivilor.

Partenerii din diferite țări ale Uniunii Europene au contribuit la acest obiectiv: Universitatea Sportivă Lituaniană, Lituania (LSU), Universitatea din Roma Foro Italico, Italia (UNIROMA), Asociația Sportivă Universitară Europeană, Slovenia (EUSA), Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, România ( UAIC), Universitatea din Valencia, Spania (UV), Universitatea Germană de Sport din Köln, Germania (GSU), Universitatea din Ljubljana, Slovenia (UL), Rețeaua Sportivul European  ca Student (EAS).

O analiză detaliată a fost efectuată în timpul proiectului pentru a evalua măsura în care Ghidurile UE privind cariera dublă a sportivilor sunt implementate în țările participante, cu accent deosebit pe 7 din cele 36 de recomandări legate de o abordare sistematică a acestora. Rezultatele proiectului sunt disponibile pe site-ul web al coordonatorului de proiect (Universitatea Sportivă Lituaniană): https://www.lsu.lt/en/project-edmedia/.

În timpul implementării proiectului a fost dezvoltată o platformă online pe care sportivii, antrenorii, jurnaliștii sportivi și alte părți interesate pot găsi informații despre ceea ce reprezintă cariera dublă pentru sportivi, de ce este importantă și despre modul de utilizare a rețelelor sociale pentru a promova cariera dublă atât pentru sportivi, cât și pentru publicul larg. Prin intermediul platformei, câțiva sportivi de performanță din diferite țări, impărtășesc prin testimoniale video importanța carierei duble pentru ei. Este important de menționat că accentul nu a fost pus doar pe prezentarea importanței carierei duble în sine, cât și pe crearea unei platforme de învățare bazate pe filmulețe pentru sportivii care doresc o carieră dublă, în care pot găsi și sfaturi despre cum să se prezinte pe social media.

Așadar, invităm sportivii să utilizeze activ platforma online dezvoltată în timpul proiectului pentru a-și crea propria poveste cu EdMedia ….

Prezentarea proiectului

Proiectul are ca scop schimbarea proactivă a atitudinii faţă de dubla carieră a sportivilor prin crearea unei imagini pozitive şi prin încurajarea organizaţiilor sportive să urmărească implementarea Liniilor directoare ale UE privind dubla carieră a sportivilor (Comisia Europeană, 2012). Prin urmare, educaţia online despre avantajele dublei cariere la sportivi, posibilele modele de implementare a Liniilor directoare ale UE privind dubla carieră la sportivi pentru grupurile ţintă (sportivi şi organizaţii sportive) este o parte integrantă a acestui proiect. Pentru a atinge acest scop, EdMedia va genera date de cercetare aprofundate bazate pe dovezi privind dubla carieră la sportivi în ţările partenere. Aceste noţiuni bazată pe cunoştinţe şi excelenţă vor fi utilizate ca platformă pentru a crea un schimb puternic de cunoştinţe şi resurse educaţionale care să stimuleze comunitatea sportivă europeană pentru a consolida politicile de dublă carieră în Europa.

Principalele rezultate ale proiectului vor fi:

 • analiză cuprinzătoare a articolelor ştiinţifice aferente, a imaginii dublei cariere a sportivilor formată în mass-media, a decalajului dintre practică şi Liniile directoare ale UE privind dubla carieră la sportivi şi diferitele modele de implementare a dublei cariere la sportivi;
 • pe baza rezultatelor analizei, elaborarea de recomandări pentru implementarea Liniilor directoare ale UE privind dubla carieră a sportivilor şi strategiei de sensibilizare prin intermediul mass-mediei;
 • elaborarea şi implementarea unui program educaţional online (folosind platforma online) pentru sportivi şi organizaţiile sportive.

Prin urmare, acest proiect îşi propune să creeze un impuls pentru o atitudine pozitivă faţă de dubla carieră a sportivilor şi să încurajeze părţile interesate să contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor pentru sportivi, de la nivel individual (sportivul), organizaţional (organizaţie sportivă) la nivel naţional.

Aşadar, principalele obiective ale proiectului sunt:

 1. să realizeze o analiză cuprinzătoare privind articolele ştiinţifice aferente, imaginea dublei cariere a sportivilor formată în mass-media, decalajul dintre practică şi Liniile directoare ale UE privind dubla carieră a atleţilor şi diferitele modele utilizate de implementare a carierei sportive a sportivilor;
 2. să elaboreze recomandări pentru implementarea Liniilor directoare ale UE privind dubla carieră a sportivilor şi strategia de sensibilizare prin intermediul mass-media, pe baza rezultatelor analizei;
 3. să dezvolte şi să pună în aplicare un program educaţional online (folosind platforma online) pentru sportivi şi organizaţiile sportive.

Studenți ai Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași care sunt atleți de elită

CREATE YOUR STORY WITH EdMedia

After more than 2.5 years of implementation, the Erasmus + Sport-funded project EdMedia ends this September, with the main goal of proactively changing the attitude towards an athletes’ dual career by deliberately shaping a positive image and encouraging sports organizations to pursue the implementation of the EU Guidelines on Dual Careers of Athletes.

Partners from different EU countries have contributed to this goal:  Lithuanian Sports University, Lithuania  (LSU), University of Rome Foro Italico, Italy (UNIROMA), European University Sports Association, Slovenia (EUSA), Alexandru Ioan Cuza University of Iași, Romania (UAIC), University of Valencia, Spain (UV), German Sport University Cologne, Germany (GSU), University of Ljubljana, Slovenia (UL), European Athlete as Student (EAS) Network.

A detailed analysis was carried out during the project to assess the extent to which the EU Guidelines for the Dual Career of Athletes are being implemented in the participating countries, with particular emphasis on 7 of the 36 recommendations related to a systematic approach to dual careers. The results of the project are available on the project coordinator’s (Lithuanian Sports University) website: https://www.lsu.lt/en/project-edmedia/.

During the project implementation was developed an online platform where athletes, coaches, sport journalists and other stakeholders can find information on what a dual career is for athletes, why it is important and how to use social media to raise awareness of a dual career beyond athletes, but also among the general public, which is shared by athletes from different countries. It is important to mention that the focus was not so much on presenting the importance of the dual career itself, but also on creating a video-based learning platform for athletes seeking a dual career where they can find tips on how to present themselves on social media.

So we invite athletes to actively use the online platform developed during the project to create their own story with EdMedia ….

The presentation of the project

The project aims to proactively change the attitude towards an athletes’ dual career by deliberately shaping a positive image and encouraging sports organizations to pursue the implementation of the EU Guidelines on Dual Careers of Athletes (European Commission, 2012). Therefore, the online education about athletes’ dual career’s benefits, possible models for implementation of EU Guidelines on Dual Careers of Athletes for target groups (athletes and sports organizations) is an integral part of this project.

To achieve its aim, EdMedia will generate thorough evidence-based research data on Dual Careers of Athletes in Partner Countries. This evidence-base and eminence-base knowledge will be used as a platform to produce a powerful knowledge-exchange and educational resources enhancing the European sports community to strengthen dual career policies in Europe.

The main outcomes of the project will be:

 • a comprehensive analysis of related scientific articles, athletes’ dual career image formed by media, gap between practice and EU Guidelines on Dual Career of Athletes and different used models of implementation of athletes’ dual career;
 • based on the results of the analysis, developed recommendations for the implementation of the EU Guidelines on Dual Career of Athletes and Strategy of raising awareness through media;
 • developed and implemented online educational program (using online platform) for athletes, sport organizations.

Therefore, this project aims to create a boost to a qualitatively different attitude towards athletes’ dual career and to encourage stakeholders to contribute to the improvement of conditions for athletes from an individual (athlete’s), organizational (sports organization) to a national level.

So, the main objectives of the project are:

 1. to have a comprehensive analysis of related scientific articles, athletes’ dual career image formed by media, gap between practice and EU Guidelines on Dual Career of Athletes and different used models of implementation of athletes’ dual career;
 2. to develop recommendations for the implementation of the EU Guidelines on Dual Career of Athletes and Strategy of raising awareness through media, based on the results of the analysis;
 3. to develop and implement online educational program (using online platform) for athletes, sport organizations.

Students of Alexandru Ioan Cuza University of Iași who are elite athletes

Download PDF
Go to Top