EdMedia2020-09-17T10:57:41+03:00

Mass-media drept canal pentru promovarea şi educarea dublei cariere la sportivi / EdMedia

Media as a channel of Athletes’ Dual Careers promotion and education

Prezentarea proiectului

Proiectul are ca scop schimbarea proactivă a atitudinii faţă de dubla carieră a sportivilor prin crearea unei imagini pozitive şi prin încurajarea organizaţiilor sportive să urmărească implementarea Liniilor directoare ale UE privind dubla carieră a sportivilor (Comisia Europeană, 2012). Prin urmare, educaţia online despre avantajele dublei cariere la sportivi, posibilele modele de implementare a Liniilor directoare ale UE privind dubla carieră la sportivi pentru grupurile ţintă (sportivi şi organizaţii sportive) este o parte integrantă a acestui proiect. Pentru a atinge acest scop, EdMedia va genera date de cercetare aprofundate bazate pe dovezi privind dubla carieră la sportivi în ţările partenere. Aceste noţiuni bazată pe cunoştinţe şi excelenţă vor fi utilizate ca platformă pentru a crea un schimb puternic de cunoştinţe şi resurse educaţionale care să stimuleze comunitatea sportivă europeană pentru a consolida politicile de dublă carieră în Europa.

Principalele rezultate ale proiectului vor fi:

 • analiză cuprinzătoare a articolelor ştiinţifice aferente, a imaginii dublei cariere a sportivilor formată în mass-media, a decalajului dintre practică şi Liniile directoare ale UE privind dubla carieră la sportivi şi diferitele modele de implementare a dublei cariere la sportivi;
 • pe baza rezultatelor analizei, elaborarea de recomandări pentru implementarea Liniilor directoare ale UE privind dubla carieră a sportivilor şi strategiei de sensibilizare prin intermediul mass-mediei;
 • elaborarea şi implementarea unui program educaţional online (folosind platforma online) pentru sportivi şi organizaţiile sportive.

Prin urmare, acest proiect îşi propune să creeze un impuls pentru o atitudine pozitivă faţă de dubla carieră a sportivilor şi să încurajeze părţile interesate să contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor pentru sportivi, de la nivel individual (sportivul), organizaţional (organizaţie sportivă) la nivel naţional.

Aşadar, principalele obiective ale proiectului sunt:

 1. să realizeze o analiză cuprinzătoare privind articolele ştiinţifice aferente, imaginea dublei cariere a sportivilor formată în mass-media, decalajul dintre practică şi Liniile directoare ale UE privind dubla carieră a atleţilor şi diferitele modele utilizate de implementare a carierei sportive a sportivilor;
 2. să elaboreze recomandări pentru implementarea Liniilor directoare ale UE privind dubla carieră a sportivilor şi strategia de sensibilizare prin intermediul mass-media, pe baza rezultatelor analizei;
 3. să dezvolte şi să pună în aplicare un program educaţional online (folosind platforma online) pentru sportivi şi organizaţiile sportive.

Studenți ai Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași care sunt atleți de elită

The presentation of the project

The project aims to proactively change the attitude towards an athletes’ dual career by deliberately shaping a positive image and encouraging sports organizations to pursue the implementation of the EU Guidelines on Dual Careers of Athletes (European Commission, 2012). Therefore, the online education about athletes’ dual career’s benefits, possible models for implementation of EU Guidelines on Dual Careers of Athletes for target groups (athletes and sports organizations) is an integral part of this project.

To achieve its aim, EdMedia will generate thorough evidence-based research data on Dual Careers of Athletes in Partner Countries. This evidence-base and eminence-base knowledge will be used as a platform to produce a powerful knowledge-exchange and educational resources enhancing the European sports community to strengthen dual career policies in Europe.

The main outcomes of the project will be:

 • a comprehensive analysis of related scientific articles, athletes’ dual career image formed by media, gap between practice and EU Guidelines on Dual Career of Athletes and different used models of implementation of athletes’ dual career;
 • based on the results of the analysis, developed recommendations for the implementation of the EU Guidelines on Dual Career of Athletes and Strategy of raising awareness through media;
 • developed and implemented online educational program (using online platform) for athletes, sport organizations.

Therefore, this project aims to create a boost to a qualitatively different attitude towards athletes’ dual career and to encourage stakeholders to contribute to the improvement of conditions for athletes from an individual (athlete’s), organizational (sports organization) to a national level.

So, the main objectives of the project are:

 1. to have a comprehensive analysis of related scientific articles, athletes’ dual career image formed by media, gap between practice and EU Guidelines on Dual Career of Athletes and different used models of implementation of athletes’ dual career;
 2. to develop recommendations for the implementation of the EU Guidelines on Dual Career of Athletes and Strategy of raising awareness through media, based on the results of the analysis;
 3. to develop and implement online educational program (using online platform) for athletes, sport organizations.

Students of Alexandru Ioan Cuza University of Iași who are elite athletes

Download PDF
Go to Top