Admitere – Învățământ de licență 2018

Admitere – Învățământ de licență 20182018-09-04T14:54:02+03:00

Pentru studii universitare de licenţă (Educaţie Fizică şi Sportivă; Kinetoterapie şi Motricitate Specială; Sport şi Performanţă Motricănu se organizează admitere în sesiunea septembrie 2018. Toate locurile scoase la concurs au fost ocupate.

Rezultate admitere Licență 2018

PROGRAM CONFIRMARE LOC PENTRU CANDIDAŢII ADMIŞI

26, 27, 30 şi 31 iulie 2018, între orele 9 – 12, 13 – 15, la secretariatul facultăţii.

Candidaţii admişi au următoarele OBLIGAŢII:

 1. Să depună la dosar diploma de bacalaureat în original, indiferent de forma de finanţare (buget/taxă), cu excepţia celor înmatriculaţi la buget la altă  facultate.
 2. Să încheie Contractul de STUDII.
 3. În cazul în care au fost admişi pe locuri finanţate de la buget vor achita taxa de înmatriculare de 50 lei. In cazul retragerii dosarului de înscriere, această taxă nu se restituie.
 4. În cazul în care au fost admişi pe locuri cu taxă vor achita 500 lei (avans din taxa semestrială de 1600 lei).

Candidaţii aflaţi pe „Lista candidaţilor respinşi” care vor să opteze pentru locuri cu taxă (în cazul retragerii candidaţilor admişi) pot depune cereri, la secretariatul facultăţii, cu condiția neretragerii dosarului.

 

Dosarele pot fi retrase de la secretariatul facultăţii în timpul programului de lucru, doar personal, pe baza cărţii de identitate sau cu procură notarială.

Rezultate

Important

Lista candidaților care vor susține probe sportive:

Programe de conversie – probe sportive

MESAJ PENTRU CANDIDAȚII ROMANI DE PRETUTINDENI

Proba scrisă pentru specializare Kinetoterapie și Motricitate Specială – marți, 24 iulie

Cine se poate înscrie?

Se pot înscrie la concursul de admitere pentru studiile universitare de licenţă numai absolvenţii cu diplomă de bacalaureat obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului.
Cetăţenii  statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, candidează la admitere în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

Înscrierea la concursul de admitere se face personal pe baza cărţii de identitate/paşaportului sau de către o altă persoană pe bază de procură.

 • Cetățeni români cu domiciliu în România și cetățeni UE
 • Etnici români și Diaspora
 • Romi – Candidaţii din enia romilor vor trebui să prezinte, la înscriere, şi o recomandare scrisă emisă de una din organizaţiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă și nu apartenența la organizaţia în cauză.
 • Cetățeni non-UE (http://www.uaic.ro/en/international/international-students/full-degree-students/)

De ce să studiezi la Facultatea de Educație Fizică și Sport

Descrierea fiecărei specializări

Facilități pentru studenți

Unde se pot angaja studenții după ce termină facultatea

Oferta de admitere

 

Domeniul Specializarea și Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
* **
Educaţie Fizică şi Sport Educaţie fizică şi Sportivă, Zi 42 1 48
Sport și performanță motrică, Zi 10 0 23
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială, Zi 28 1 38
Total număr de locuri 80 2 109

* Locuri repartizate statistic, locuri pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României și locuri destinate formării cadrelor didactice

**Locuri pentru absolvenți de licee situate în mediul rural

Condiții de admitere

Condiții de admitere pentru olimpici

Taxe de înscriere / școlarizare

 • Înscriere: 300 RON
 • Înmatriculare: 50 RON
 • Școlarizare: 3200 RON/an (doar pentru studenţii admişi pe locurile cu taxă)

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, la un singur domeniu (acolo unde şi-au depus actele în original), următoarele categorii de candidaţi:

a) candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;

b) candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului nedidactic din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

c) candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) care sunt copii orfani de ambii părinţi;

d) candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;

e) candidații care au obținut:

 • Participanţii la Jocurile Olimpice
 • Locurile I, II, şi III la Campionatele Mondiale şi Europene în ultimii patru ani, la sporturile olimpice.
 • Locurile I şi II la Campionatele Naţionale în ultimul an calendaristic, la sporturile olimpice;
 • Locurile IV, V şi VI la Campionatele Mondiale şi Europene (seniori, tineret, juniori), în ultimii doi ani, la sporturile olimpice.

Se poate reduce cu 50% (la o singură specializare) cuantumul taxei de înscriere la admitere pentru candidaţii care sunt salariaţi ai Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi ai Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iaşi.

Scutirea sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi comisiei de admitere pe facultate.

 • Înscriere: 300 RON
 • Înmatriculare: 50 RON
 • Școlarizare: 3200 RON/an (doar pentru studenţii admişi pe locurile cu taxă)

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, la un singur domeniu (acolo unde şi-au depus actele în original), următoarele categorii de candidaţi:

a) candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;

b) candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului nedidactic din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

c) candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) care sunt copii orfani de ambii părinţi;

d) candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;

e) candidații care au obținut:

 • Participanţii la Jocurile Olimpice
 • Locurile I, II, şi III la Campionatele Mondiale şi Europene în ultimii patru ani, la sporturile olimpice.
 • Locurile I şi II la Campionatele Naţionale în ultimul an calendaristic, la sporturile olimpice;
 • Locurile IV, V şi VI la Campionatele Mondiale şi Europene (seniori, tineret, juniori), în ultimii doi ani, la sporturile olimpice.

Se poate reduce cu 50% (la o singură specializare) cuantumul taxei de înscriere la admitere pentru candidaţii care sunt salariaţi ai Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi ai Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iaşi.

Scutirea sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi comisiei de admitere pe facultate.

 • Înscriere: 300 RON
 • Înmatriculare: 50 RON
 • Școlarizare: 3200 RON/an (doar pentru studenţii admişi pe locurile cu taxă)

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, la un singur domeniu (acolo unde şi-au depus actele în original), următoarele categorii de candidaţi:

a) candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;

b) candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului nedidactic din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

c) candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) care sunt copii orfani de ambii părinţi;

d) candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;

e) candidații care au obținut:

 • Locurile I, II, şi III la Olimpiada Naţională de Biologie

Se poate reduce cu 50% (la o singură specializare) cuantumul taxei de înscriere la admitere pentru candidaţii care sunt salariaţi ai Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi ai Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iaşi.

Scutirea sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi comisiei de admitere pe facultate.

Taxele se pot achita la caseria Universității sau la unități bancare.

Cum te înscrii

Sălile unde se face înscrierea:

 • Educație Fizică și Sportivă: Corp D, Sala DEF 1
 • Sport și Performanță Motrică: Corp D, Sala DEF 1
 • Kinetoterapie și Motricitate Specială: Corp D, Sala DEF 2

Programul înscrierilor

 • 16-20 iulie: 09:00 – 18:00, 21 iulie: 09.00-13.00
 • 10 – 12 septembrie: se va stabili ulterior

Acte necesare

PENTRU ÎNSCRIEREA LA ADMITERE, candidaţii vor completa o fişă de înscriere (de la comisia de admitere) şi vor depune un dosar plic cu următoarele acte:

a) Diploma de bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României;

b) original* și copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/ paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);

c) original* și copie după certificatul de naştere;

d) original* și copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui, (dacă este cazul);

e) Adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul).

f) Adeverinţă medicală și dovada efectuării testului de efort (traseul EKG de efort în original), cu mențiunea APT EFORT FIZIC (din punct de vedere cardiorespirator şi locomotor), eliberată de medicul de medicină sportivă sau medicul cardiolog;

g) în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi, numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;

h) 3 (trei) fotografii 3/4;

i) chitanţa atestând plata taxei de înscriere, în cuantum de 300 lei (la casieria facultăţii sau la orice filială BRD) sau documentul care dovedeşte scutirea de taxă.

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei de admitere

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2017/2018 pot prezenta la înscriere, în sesiunea de admitere imediat următoare promovării examenului de bacalaureat 2018, în locul diplomei, o adeverinţă eliberată de către instituţia de învăţământ absolvită.

Candidaţii care vor prezenta la înscriere acte de studii cu modificări (ştersături, schimbări de note, medii în neconcordanţă cu notele etc.), pe lângă aplicarea prevederilor: „uzul de fals al oricărui document din dosarul de admitere duce automat la declanşarea procedurilor de urmărire penală şi la excluderea candidatului din admitere”, li se va interzice înscrierea la altă facultate din universitate. Toate cazurile de acest fel vor fi aduse la cunoştinţa Comisiei centrale de admitere.

PENTRU ÎNSCRIEREA LA ADMITERE, candidaţii vor completa o fişă de înscriere (de la comisia de admitere) şi vor depune un dosar plic cu următoarele acte:

a) Diploma de bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României;

b) original* și copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/ paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);

c) original* și copie după certificatul de naştere;

d) original* și copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui, (dacă este cazul);

e) Adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul).

f) Adeverinţă medicală și dovada efectuării testului de efort (traseul EKG de efort în original), cu mențiunea APT EFORT FIZIC (din punct de vedere cardiorespirator şi locomotor), eliberată de medicul de medicină sportivă sau medicul cardiolog;

g) în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi, numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;

h) 3 (trei) fotografii 3/4;

i) chitanţa atestând plata taxei de înscriere, în cuantum de 300 lei (la casieria facultăţii sau la orice filială BRD) sau documentul care dovedeşte scutirea de taxă.

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei de admitere

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2017/2018 pot prezenta la înscriere, în sesiunea de admitere imediat următoare promovării examenului de bacalaureat 2018, în locul diplomei, o adeverinţă eliberată de către instituţia de învăţământ absolvită.

Candidaţii care vor prezenta la înscriere acte de studii cu modificări (ştersături, schimbări de note, medii în neconcordanţă cu notele etc.), pe lângă aplicarea prevederilor: „uzul de fals al oricărui document din dosarul de admitere duce automat la declanşarea procedurilor de urmărire penală şi la excluderea candidatului din admitere”, li se va interzice înscrierea la altă facultate din universitate. Toate cazurile de acest fel vor fi aduse la cunoştinţa Comisiei centrale de admitere.

PENTRU ÎNSCRIEREA LA ADMITERE, candidaţii vor completa o fişă de înscriere (de la comisia de admitere) şi vor depune un dosar plic cu următoarele acte:

a) Diploma de bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României;

b) original* și copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/ paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);

c) original* și copie după certificatul de naştere;

d) original* și copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui, (dacă este cazul);

e) Adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul).

f) Adeverinţă medicală și dovada efectuării testului de efort (traseul EKG de efort în original), cu mențiunea APT EFORT FIZIC (din punct de vedere cardiorespirator şi locomotor), eliberată de medicul de medicină sportivă sau medicul cardiolog;

g) în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi, numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;

h) 3 (trei) fotografii 3/4;

i) chitanţa atestând plata taxei de înscriere, în cuantum de 300 lei (la casieria facultăţii sau la orice filială BRD) sau documentul care dovedeşte scutirea de taxă.

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei de admitere

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2017/2018 pot prezenta la înscriere, în sesiunea de admitere imediat următoare promovării examenului de balacaureat 2018, în locul diplomei, o adeverinţă eliberată de către instituţia de învăţământ absolvită.

Candidaţii care vor prezenta la înscriere acte de studii cu modificări (ştersături, schimbări de note, medii în neconcordanţă cu notele etc.), pe lângă aplicarea prevederilor: „uzul de fals al oricărui document din dosarul de admitere duce automat la declanşarea procedurilor de urmărire penală şi la excluderea candidatului din admitere”, li se va interzice înscrierea la altă facultate din universitate. Toate cazurile de acest fel vor fi aduse la cunoştinţa Comisiei centrale de admitere.

Alte informații utile

În cazul înscrierii candidatului de către altă persoană, aceasta va prezenta procură notarială ce va preciza că este necesară înscrierii la facultate.

Informații privind admiterea online pentru candidați români se găsesc la http://inscrieri.uaic.ro, iar pentru candidați din Republica Moldova și etnici români, pe  http://inscriere-etnici.uaic.ro/

În cazul în care un candidat se prezintă la concursul de admitere în învăţământul superior concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi/instituţii, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituţie.

Pentru candidaţii înscrişi la alte facultăţi este necesară prezentarea unei copii legalizate a diplomei de bacalaureat sau echivalentă, însoţită de o adeverinţă emisă de facultatea la care au depus actele în original;

Rezultate

Calendarul afișării rezultatelor

Sesiunea iulie 2018

 • 23 – 25 iulie: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

Sesiunea septembrie 2018

 • 13 septembrie: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor

Precizări pentru candidații admiși la buget/taxă și respinși / procedura de atribuire a locurilor

Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci), atât pentru învăţământul bugetat, cât şi pentru învăţământul cu taxă. Mediile generale obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la facultatea şi domeniul/programul de studii pentru care aceştia au optat. Listele candidaţilor admişi pe domenii de studii şi listele candidaţilor respinşi vor fi afişate, atât la avizierul facultăţii, cât şi pe pagina web a facultăţii, specificându-se data şi ora afişării.

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile subvenţionate de la buget au obligaţia de a depune, conform calendarului stabilit de facultate, dosarul cu actele în original, de a semna Contractul de studii şi de a achita taxa de înmatriculare care este de 50 lei. Aceasta nu se restituie în cazul renunţării la şcolarizare.

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă au obligaţia să achite, conform calendarului stabilit de facultate, 500 lei din taxa de şcolarizare pentru semestrul I al anului universitar 2018/2019 şi să semneze Contractul de studii. După termenul stabilit de facultate, candidaţii care nu şi-au îndeplinit aceste obligaţii vor fi declaraţi respinşi. Locurile eliberate de aceşti candidaţi vor fi ocupate de următorii candidaţi care îndeplinesc condiţiile de admitere, sau vor fi scoase la concurs într-o nouă sesiune.

Ocuparea locurilor la buget şi la taxă se face semestrial, în funcţie de media de admitere (pentru semestrul I) şi în funcţie de punctajul obţinut după fiecare sesiune de examene (pentru celelalte semestre).

Candidaţilor admişi pe locurile cu taxă nu li se percepe taxă de înmatriculare, aceasta fiind inclusă în taxa de şcolarizare.

La probele sportive nu se admit contestaţii!

Dosarele se pot retrage de la secretariatul Facultății după afișarea rezultatelor.

Confirmările se fac în zilele 26-27, 30 și 31 iulie la secretariatul Facultății.

Cum poate fi plătită taxa

Taxa de înscriere se poate achita și prin ordin de plată, de la orice sucursală BRD din ţară. Studentul poate să meargă la o sucursală a băncii unde poate achita suma corespunzătoare taxei de înscriere, menţionând numele Univeristății “Alexandru Ioan Cuza” din Iași și numele Facultății de Educație Fizică și Sport. Dovada plăţii (o copie a ordinului de plata) se anexează dosarului de candidatură astfel nu va mai fi necesară oprirea la caseria din Universitate. Se poate economisi timp prin folosirea acestei metode de plată. Este foarte important ca plata să fie făcută cu numele candidatului; altfel, chitanţa nu va putea fi luată în considerare

Linkuri utile

Contact

 • Telefon: +40 232 201221
 • E-mail: admefs@uaic.ro

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, respectiv cu dispozițiile Legii nr. 506/2004, actualizată la data de 17 Octombrie 2015, privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași are obligaţia legală de a administra, prelucra și porta, în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile prevăzute de legislația în vigoare, datele dumneavoastră personale pe care le furnizați.

Stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, ale candidaților la concursul de admitere la programele de studii universitare sunt necesare în următoarele situații:

 1. pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv educaţie şi cultură, în privința iniţierii şi derulării de raporturi juridice între dumneavoastă şi instituție;
 2. în vederea îmbunătăţirii modului de comunicare cu studenţii, prin intermediul poştei electronice; pentru comunicarea operativă şi eficientă a informaţiilor necesare derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră şi UAIC;

Datele cu caracter personal sunt stocate pe durata necesară atingerii scopurilor academice de prelucrare a acestora.

Obligația dumneavoastră constă în furnizarea datelor personale enunţate, deoarece în cazul nefurnizării corecte şi complete a acestora, instituția poate să refuze iniţierea de raporturi juridice cu dumneavoastră, întrucât poate fi pusă în imposibilitatea de a respecta cerinţele reglementărilor speciale în domeniul educaţional.

Go to Top