Admitere – Învăţământ universitar de masterat 2018

//Admitere – Învăţământ universitar de masterat 2018
Admitere – Învăţământ universitar de masterat 20182019-05-24T11:01:47+00:00
Descărcați Ghidul concursului de Admitere pentru Masterat 2019

Rezultatele admiterii – septembrie 2018

Programarea interviurilor – septembrie 2018

Calendarul admiterii – sesiunea septembrie 2018

 • 10-12 septembrie 2018: înscrierea candidaţilor (depunerea dosarelor)
 • 13 septembrie 2018: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor

 

Studii universitare de master  învăţământ cu frecvenţă

Programul de master Număr de locuri disponibile
Buget Taxă
KINETOTERAPIA ȊN TRAUMATOLOGIA SPORTIVĂ 0 51 + 3 (Cont Propriu Valutar)
FITNESS ŞI ESTETICĂ CORPORALĂ 0
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ ŞCOLARĂ 0

 

Program de conversie profesională – Educaţie Fizică şi Sportivă   învăţământ cu frecvenţă

Număr de locuri (cu taxă) sesiunea septembrie 2018: 27

Rezultate MASTER 2018

PROGRAM CONFIRMARE LOC PENTRU CANDIDAŢII ADMIŞI

26, 27, 30 şi 31 iulie 2018, între orele 9 – 12, 13 – 15, la secretariatul facultăţii.

Candidaţii admişi au următoarele OBLIGAŢII:

 1. Să depună la dosar diploma de bacalaureat în original, diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, indiferent de forma de finanţare (buget/taxă), cu excepţia celor înmatriculaţi la buget la altă  facultate.
 2. Să încheie Contractul de STUDII.
 3. În cazul în care au fost admişi pe locuri finanţate de la buget vor achita taxa de înmatriculare de 50 lei. In cazul retragerii dosarului de înscriere, această taxă nu se restituie.
 4. În cazul în care au fost admişi pe locuri cu taxă vor achita 500 lei (avans din taxa semestrială de 1700 lei).

 

Dosarele pot fi retrase de la secretariatul facultăţii în timpul programului de lucru, doar personal, pe baza cărţii de identitate sau cu procură notarială.

INFORMARE!

CANDIDAŢII ADMIŞI  LA DOMENIUL DE STUDIU “ACTIVITĂŢI SPORTIVE DE TIMP LIBER ŞI SPORTURI EXTREME” VOR FI REPARTIZAŢI LA A DOUA OPŢIUNE PENTRU CARE AU OPTAT, PE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT.

 

 

Programare interviuri Admitere 2018

 

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport organizează concurs de admitere la următoarele programe de master:

Programul de masterat Durata
studiilor
Forma
de învățământ
Fitness şi Estetică Corporală 2 ani Cu frecvență (IF)
Activităţi Sportive de Timp Liber şi Sporturi Extreme 2 ani Cu frecvență (IF)
Kinetoterapia în Traumatologia Sportivă 2 ani Cu frecvență (IF)
Kinetoterapia în Traumatologia Sportivă(Extensie Chișinău) 2 ani Cu frecvență (IF)
Educație Fizică și Sportivă Școlară 2 ani Cu frecvență (IF)

La admiterea în ciclul de studii de master pot candida numai absolvenţii cu diplomă de licenţă obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de licenţă. Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai Statelor aparţinând Spaţiului Economic şi ai Confederaţiei Elveţiene, candidează la admitere în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. La admitere cetăţenii Uniunii Europene şi din state terţe vor prezenta un certificat de competenţă lingvistică eliberat de instituţii abilitate de MEN.

Numărul de locuri propuse: 200 locuri

Numărul de locuri buget şi taxă pentru fiecare program de master se vor afişa după aprobarea lor de către Senatul Universităţii

 • Taxa de înscriere nu se restituie.Taxa de studiu pentru anul universitar 2018/2019   –    3.400 lei / an  pentru toate programele de masterat (numai pentru locurile cu taxă).
  De locurile cu taxă pot beneficia candidaţii aflaţi sub linia de admitere pentru locurile finanţate de la buget, în ordinea descrescătoare a mediilor, dar care satisfac cerinţa minimală de admitere (media minimă de admitere 6.00) precum şi cei care optează pentru această formă în fişa de înscriere, ori care pot fi admişi numai cu taxă de studiu.
  Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată pentru ciclul universitar de master. Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de master au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locurile cu taxă pe întreaga perioadă a şcolarizării.
 • TAXA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE  –  300 lei pentru toate programele de masterat

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, la un singur domeniu (acolo unde şi-au depus actele în original) candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat.
Scutirea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi comisiei de admitere pe facultate.

Calendarul concursului de admitere

Concursul de admitere pentru anul universitar 2017-2018 se organizează în două sesiuni: sesiunea din iulie şi sesiunea din septembrie. Pentru sesiunea din septembrie se va organiza concurs de admitere pentru locurile neocupate în sesiunea din iulie.

Sesiunea iulie 2018:
– 16-21 iulie: înscrierea;
– 23 – 25 iulie: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

Sesiunea septembrie 2018:
10 – 12 septembrie: înscrierea;
13 septembrie: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor
Informaţiile vor fi consultate pe site-ul: http://admitere.uaic.ro/

 • CONDIŢII GENERALE PRIVIND ÎNSCRIEREA LA CONCURS  ŞI   ACTELE NECESARE

înscrierea la concursul de admitere se face personal pe baza cărţii de identitate/paşaport sau de către o altă persoană pe bază de procură
Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor completa o fişă de înscriere (de la comisia de admitere), şi vor depune un dosar plic cu următoarele acte:

 • diploma de bacalaureat  obţinută în România în original sau ATESTAT de echivalare emis de CNRED
 • diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă/foaia matricolă obţinută în România în original, sau ATESTAT  de echivalare emis de CNRED.
 • original* și copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/ paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);
 •  original* și copie după  certificatul de naştere;
 • original* și copie după  certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea dacă este cazul);
 • în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • 3 fotografii 3/4.
 • chitanţa atestând plata taxei de înscriere, în cuantum de 300 lei (la casieria facultăţii sau la orice filială BRD).

(*) se restituie candidatului după certificarea cu documentul în copie de către membrii comisiei
Important: Candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la Universităţile particulare vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copie după un act legislativ).

 

PROBELE DE CONCURS

La probele orale nu se admit contestaţii.

Pentru programul Kinetoterapia în Traumatologia Sportivă şi Kinetoterapia în Traumatologia Sportivă (Extensie Chișinău):

 • 40% – proba orală – interviu;
 • 60% – Media la examenul de licenţă.

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:

 • Nota de la proba orală – interviu;
 • Media de la examenul de licenţă.

Informaţii şi bibliografie pentru interviu:

 • Componentele specializate ale sistemului osteo-articular, pg. 1 – 31, din Noţiuni fundamentale,  „Ortopedie”, Ed. Bit, Iaşi, 2001 (Botez P.);
 • Elemente de patologie traumatica: fracturile , pg. 73 – 80, din „Ortopedie”, Ed. Bit, laşi, 2001 (Botez P.); entorsele, pg. 303 – 306, din „Patologia aparatului locomotor”, Ed. Medicală, Bucureşti, 2006, (Antonescu M.D.);
 • Leziunile traumatice ale muşchilor şi tendoanelor, pg. 308 – 311, din „Patologia aparatului locomotor”, Ed. Medicală, Bucureşti, 2006, (Antonescu M.D.); politraumatismele, pg. 314 – 316, din „Patologia aparatului locomotor”, Ed. Medicală, Bucureşti, 2006, (Antonescu M.D.)

Pentru programul Fitness şi Estetică Corporală:

 • 40% – probă orală – interviu;
 • 60% – Media la examenul de licenţă.

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:

 • Nota de la proba orală – interviu;
 • Media de la examenul de licenţă.

Informaţii şi bibliografie pentru interviu:

  • Componentele proceselor instructiv-educative ale educaţiei fizice si sportului, Capitolul 3, pp. 45 – 73 din Fundamentele teoretice ale educaţiei fizice si sportului, Cojocariu Adrian, Editura Pim, Iasi, 2010;
  • Miologia, (Caracteristici morfofuncţionale, Proprietăţile muşchilor scheletici, Muşchii gâtului, Muşchii trunchiului, Muşchii membrului superior, Muşchii membrului inferior)pp. 126-222din Anatomia aparatului locomotor, Drosescu Paula,  Editura Pim, 2004.

Pentru programul Activităţi Sportive de Timp Liber şi Sporturi Extreme:

 • 40% – probă orală – interviu;
 • 60% – Media la examenul de licenţă.

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:

 • Nota de la proba orală -interviu;
 • Media de la examenul de licenţă.

Informaţii şi bibliografie pentru interviu:

 • Componentele proceselor instructiv-educative ale educaţiei fizice si sportului, Capitolul 3, pp. 45 – 73 din Fundamentele teoretice ale educaţiei fizice si sportului, Cojocariu Adrian, Editura Pim, Iasi, 2010;
 • Miologia, (Caracteristici morfofuncţionale, Proprietăţile muşchilor scheletici, Muşchii gâtului, Muşchii trunchiului, Muşchii membrului superior, Muşchii membrului inferior)pp. 126-222din Anatomia aparatului locomotor, Drosescu Paula,  Editura Pim, 2004.

Pentru programul „Educație Fizică și Sportivă Școlară”:

 • 40% – probă orală – interviu;
 • 60% – Media la examenul de licenţă.

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:

 • Nota de la proba orală -interviu;
 • Media de la examenul de licenţă.

Informaţii şi bibliografie pentru interviu:

 • Componentele proceselor instructiv-educative ale educaţiei fizice si sportului, Capitolul 3, pp. 45 – 73 din Fundamentele teoretice ale educaţiei fizice si sportului, Cojocariu Adrian, Editura Pim, Iasi, 2010;
 • Miologia, (Caracteristici morfofuncţionale, Proprietăţile muşchilor scheletici, Muşchii gâtului, Muşchii trunchiului, Muşchii membrului superior, Muşchii membrului inferior) pp. 126-222 din Anatomia aparatului locomotor, Drosescu Paula, Editura Pim, 2004.

Vă recomandăm să urmăriţi avizierul F.E.F.S. (corpul D), precum şi site-ul web al facultăţii, unde vor fi anunţate ultimele noutăţi.